Ocena brak

Diagnoza psychologiczna w rehabili­tacji pozawałowej

Autor /olega Dodano /03.01.2013

diagnoza psychologiczna w rehabili­tacji pozawałowej; możliwie pełna informacja o stanie psychicznym cho­rego, pozwalająca sterować rehabili­tacją we wszystkich jej działach i na wszystkich etapach. D. p. w rehabli-tacji poza wałowej obejmuje: dane o poziomie lęku, nastroju, o postawie wobec choroby, leczenia i rehabilitacji, problemy rodzinne, seksualne, zawo­dowe, sposób korzystania z wolnego czasu, zachowanie się fizjologicznych składników emocji, jak: napięcie mięś­niowe, mimika, oddech, potliwość dło­ni, sen itp. Podstawową metodą diag­nostyczną jest wywiad połączony z obserwacją. Zaleca się przeprowadze­nie wywiadu co najmniej czterokrot­nie: w pierwszych dniach po zawale, kilka dni przed opuszczeniem szpitala, około dwa tygodnie po opuszczeniu szpitala i w terminie przewidywanego powrotu do pracy. Wywiad powinna przeprowadzać ta sama ospba — może to być lekarz, psycholog, przeszkolona pielęgniarka, pracownik socjalny. Aby skrócić badania i ujednolicić techniki diagnostyczne opracowano specjalne kwestionariusze i testy do stosowania u chorych po zawale serca. 1. Kwestionariusz Postaw Wobec Cho­roby (KPWCh) K. Wrześniewskiego. Składa się z 53 pozycji; wynik po­zwala wyróżnić trzy rodzaje postaw: korzystną, niekorzystną, ambiwalent­ną. W postawie niekorzystnej można odróżnić postawę z dominującym brakiem akceptacji rozpoznania i po­stępowania medycznego (zaprzeczenie) i postawę z dominacją lęku. 2. Krótka Skala Oceny Nastrojów (KSON) J. Tyłki i A. Kaczmarek, do mierzenia reakcji depresyjnej chorego. Skala składa się z 16 twierdzeń, wynik po­zwala pośrednio ocenić efekt rehabili­tacji; badanie trwa ok. 10 minut. 3. Kwestionariusz opracowany przez Radę Rehabilitacyjną Międzynarodo­wego Towarzystwa Kardiologicznego. Na jego podstawie powstała w wersji polskiej skala do oceny nasilenia lęku — „samoocena". 4. Skala przy­stosowania w chorobach serca D. M. Rumbaugha, prognozująca podejmo­wanie pracy zawodowej przez chorych ze schorzeniami kardiologicznymi.

Podobne prace

Do góry