Ocena brak

Dezyderaty i opinie komisji sejmowych

Autor /Maksym Dodano /23.12.2011

Dezyderaty zawierają postulaty komisji w określonych sprawach i mogą być skierowane do Rady Ministrów lub poszczególnych jej członków tj. Prezesa RM, wiceprezesów, ministrów oraz przewodniczących określonych ustawowo komitetów, Prezesa NIK, NBP, Prokuratora Generalnego oraz Głównego Inspektora Pracy. Podjęte przez komisje dezyderaty przewodniczący komisji przekazuje Marszalkowi sejmu który przesyła je wskazanym organom. Adresaci dezyderatów nie mają obowiązku zastosowania się do nich, obowiązani są ustosunkować się do nich i pisemnie powiadomić marszałka Sejmu o zajętym stanowisku w ciągu 30 dni od daty otrzymania dezyderatu chyba że marszałek ustali inny termin.

Odpowiedzi organów państwowych na dezyderaty są rozpatrywane na posiedzeniach komisji. W przypadku nie otrzymania odpowiedzi w terminie lub uznania otrzymanej odpowiedzi za niezadowalającą komisja może ponowić dezyderat, przedłożyć Marszalkowi sejmu wniosek o zwrócenie odpowiedzi jako niezadowalającej lub przedłożyć sejmowi projekt odpowiedniej uchwały lub rezolucji. Rezolucją jest uchwała Sejmu zawierająca wezwanie określonego organu państwowego do podjęcia wskazanego w rezolucji jednorazowego działania.

Opinia komisji sejmowej zawiera stanowisko w określonej sprawie i może być skierowana do tych samych organów do których kieruje się dezyderaty a ponadto także do innych centralnych urzędów i instytucji państwowych. komisje uchwalają również sprawozdania w których ujmowane są wyniki przeprowadzonych przez nie kontroli. Są one przekazywane Marszałkowi Sejmu który zarządza ich doręczenie wszystkim posłom.

Podobne prace

Do góry