Ocena brak

Determinanty elastyczności dochodowej

Autor /Jasmine Dodano /15.04.2011

 

Jak wynika z powyższego wartość współczynnika Ed zależy przede wszystkim od charakteru potrzeby, którą dany produkt zaspakaja. Ponadto może ona zależeć m.in. od dostępności i liczby substytutów i dóbr komplementarnych, od zróżnicowania ich cen i cech jakościowych itp. Te właśnie te określające różne wartości współczynnika elastyczności elementy stanowią podstawę klasyfikacji wszystkich dóbr na cztery wyżej wymienione grupy.

Należy ponadto zdawać sobie sprawę z bardzo istotnego faktu, że współczynnik elastyczności dochodowej popytu jest różny dla zróżnicowanych pod względem wysokości dochodu grup nabywców .Dobra, które przez uboższych konsumentów uważane są za luksusowe, dla zamożniejszych mogą być dobrami podstawowymi. Szacowana na podstawie obserwacji rynku wartość tego współczynnika jest rzecz oczywista wielkością średnią dla całego bardzo zróżnicowanego spektrum nabywców.

Ponadto musimy mieć świadomość, że jego wartość zmienia się w miarę upływu czasu wraz ze zmianami realnych dochodów nabywców. Gdy dochody społeczeństwa rosną, niektóre przynajmniej dobra luksusowe stają się z czasem niezbędnymi np. samochody, więcej niektóre dobra normalne stawać się mogą z upływem czasu dobrami niższego rzędu np. niektóre środki spożywcze .

Podobne prace

Do góry