Ocena brak

Depresja

Autor /olega Dodano /03.01.2013

depresja; zespół depresyjny; obniże­nie nastroju pochodzenia chorobo­wego, głębsze i dłużej trwające niż prawidłowe reakcje emocjonalne na trudności lub nieszczęścia spotykane w życiu. D. przejawia się przygnę­bieniem, przeżywaniem smutku i cier­pienia, ujemnym zabarwieniem uczu­ciowym wszystkich przeżyć, utratą zdolności do przeżywania przyjemnych stanów emocjonalnych. W wielu po­staciach d. występuje —> lęk. Zaburze­niom w sferze życia uczuciowego towarzyszą: poczucie niewydolności psychicznej i fizycznej, pesymistyczna ocena własnej osoby, przekonanie o beznadziejności sytuacji własnej i osób bliskich, o bezcelowości życia, często myśli samobójcze. Niebezpieczeństwo samobójstwa jest wysokie szczególnie w początku choroby i w okresie ustępowania objawów. Urojenia de­presyjne: winy, małej wartości, hipo­chondryczne, niekiedy nihil istyczne (wszystko zginęło, przestało istnieć). Tok myśli w depresji jest zwolniony, chory ma trudności w skupieniu uwagi, w zapamiętywaniu. Mówi wolno, cicho, porusza się powoli, zwykle w charakterystycznej postawie — przygarbiony, z. opuszczoną głową. Mimika jest uboga, wyraz twarzy smutny. Upośledzeniu ulega aktyw­ność zawodowa, towarzyska i w innych dziedzinach życia. W d. chory prze­jawia niepokój ruchowy (wykonuje drobne ruchy rąk, manipulacje przed­miotami, zmienia często pozycje ciała, chodzi po pokoju, wykonuje wiele zbędnych czynności). Pobudzenie ru­chowe zwykłe z próbą dokonania samobójstwa może wystąpić w d. nagle. Chęć pozbawienia się życia może być przyczyną odmowy jedzenia lub przyjmowania leków. W d. wystę­puje szereg zaburzeń somatycznych: bezsenność (płytki przerywany sen, wczesne budzenie się z uczuciem zmę­czenia), spadek łaknienia, chudnięcie, zaparcie, obniżenie popędu seksual­nego, zaburzenia czynności gruczołów dokrewnych, bóle głowy, bóle w oko­licy serca i inne dolegliwości. Czasem dolegliwości te wysuwają się na pier­wszy plan, a nie ujawnia się wyraź­nie obniżenie nastroju. Jest to wtedy depresja bez depresji, depresja marko­wana, w której łatwo o pomyłkę diagnostyczną. 


Depresja endogenna —> choroba afek­ty wna jednobiegunowa;—> choroba afektywna dwubiegunowa

Depresja fazowa  —> choroba afek­tywna jednobiegunowa

Podobne prace

Do góry