Ocena brak

Demontaż struktur państwa federalnego (ZSRR)

Autor /Leon Dodano /22.07.2011

  • Demontaż systemu ZSRR dał szansę na niepodległość i rozpoczęcie demokratyzacji w wielu krajach imperium,

  • Często za początek rozkładu ZSRR przyjmuje się dojście do władzy w komunistycznej Partii Związku Radzieckiego M.Gorbaczowa, który w 1985 roku rozpoczął reformy systemu w kierunku jego liberalizacji i częściowej demokratyzacji,

  • Wyrazem demokratyzacji było m.in.. wprowadzenie elementów rywalizacji w wyborach na Zjazd Deputowanych Ludowych ZSRR i Rad Najwyższych poszczególnych republik związkowych w 1987 roku,

  • Te fakty doprowadziły do powstania ruchów społecznych w republikach nadbałtyckich (Front Ludowy w Estonii, Front Ludowy Łotwy oraz Litewski Front Odbudowy „Sajudis”- wszystkie powstały w 1988 roku), początkowo zgłaszających postulaty suwerenności (1989), a następnie domagających się niepodległości (1990),

  • W lutym 1990r. niepodległość uchwaliła Rada Najwyższa Estonii, w marcu- Litwy a w maju 1990 r. – Łotwy,

  • Wydarzenia w republikach bałtyckich spotkały się z ostrą reakcją Moskwy, dotyczyło to zwłaszcza Litwy, gdzie zostały wysłane siły zbrojne imperium,

  • W ślad za republikami bałtyckimi poszły także inne republiki: Gruzja, Rosja, Uzbekistan, Mołdawia, Ukraina, Białoruś, Turkmenistan, Armenia, Tadżykistan, Azerbejdżan, Kazachstan i Kirgistan,

  • W niektórych przypadkach władze ZSRR próbowały bronić status quo przy użyciu siły (Litwa, Kazachstan, Azerbejdżan, Gruzja, Tadżykistan),

  • Próbą ratowania systemu był także nieudany pucz komunistyczny Janajewa w sierpniu 1991 roku, jednak wbrew oczekiwaniom przyniósł on wzmocnienie reformatorów z kręgu B. Jelcyna, nowo wybranego prezydenta Rosji, i przyśpieszenie kresu ZSRR,

  • Ostateczna likwidacja Związku Radzieckiego nastąpiła w grudniu 1991 roku, w tym też czasie utworzona została Wspólnota Niepodległych Państw, w skład której weszły Rosja, Białoruś i Ukraina.

Podobne prace

Do góry