Ocena brak

DEMOKRACJA DELIBERATYWNA

Autor /Edi Dodano /13.06.2011

Platon, Arystoteles, Madison, Schumpeter – nieufne podejście do demokracji, niepokój, że system ten jest doprowadzi do rządów motłochu, wg Arystotelesa demokracja to ustrój zepsuty, rządzi wielu złych.

Joseph Bessette wprowadził termin demokracja deliberatywna. Pojęcie to odnosi się do koncepcji politycznej zmierzającej do podniesienia jakości demokracji, nie tylko poprzez rozbudowę uczestnictwa politycznego jako takiego, ile poprzez ulepszanie jego charakteru i form. Zapobieganie wynaturzeniom poprzez świadomą debatę, publiczne rozumowanie oraz bezstronne dążenie do prawdy. Ceni się preferencje dojrzałe, miarodajne; Offe i Preuss proponują definicję „rozumnego” czy też „oświeconego” sądu politycznego (woli politycznej) jako sądu, który spełnia kryteria uwzględniania faktów, przyszłości i innych (nie-egoistyczny). Offe i Preuss: „Nie istnieje linearna zależność pomiędzy uczestnictwem a rozumnością”.

Zadanie jakie stoi dzisiaj przed teorią demokracji to potrzeba wprowadzenia procedur nagradzających formułowanie przemyślanych, spójnych, niedoraźnych, zaakceptowanych społecznie i dopuszczalnych preferencji.

Bernard Manin – źródłem legitymacji jest nie wola jednostek, ale proces jej kształtowania się , czyli namysł jako taki. Wartości są właściwe i prawomocne, jeśli są uzasadnione. Indywidualne punkty widzenia wymagają przy tym weryfikacji przez konotacje społeczne, które ujawniają punkt widzenia innych – moralny punkt widzenia. Wzorce instytucjonalne współczesnej demokracji winny się opierać na zasadzie wzajemności. Nacisk na procedury kształtowania preferencji i uczenia się w życiu politycznym i społeczeństwie obywatelskim. Włączenie się w proces politycznego poznawania poglądów innych obywateli i publicznego ich weryfikowania, konfrontacja myślenia własnego z innymi. Preferencje przemyślane i dojrzałe. Wspieranie istniejących punktów widzenia oraz powstawanie nowych, zajęcie się różnorodnością kontekstów społeczeństwa obywatelskiego.

James Fishkin - debata we współczesnej demokracji jest bezmyślna, opiera się na nieporozumieniach, wybory odcinają się od procesu politycznego, wyobcowanie, brak zaangażowania, tępe zadowolenie.

Schumpeter – demokratyczny proces polityczny ujęty jest u niego jako działanie elit w obliczu podatnego na manipulację elektoratu.

John Stuart Mill – jeśli decyzje polityczne maja być skuteczne, sprawiedliwe i prawomocne to muszą podlegać kontroli i debacie publicznej, a także mają wynikać z sensownych racji publicznych.

2 wersje demokracji deliberatywnej:

Słabsza- powściągliwa normatywnie, koncentruje się na ulepszaniu procesu decyzyjnego pod względem proceduralnym

Silniejsza- od powszechnej jawności dyskursu oczekuje poprawy moralnej.

Podobne prace

Do góry