Ocena brak

DELIKTY PRAWA PRYWATNEGO

Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011

Delicta – prywatne – naruszenie interesów prywatnych, skargi zależały od osób pokrzywdzonych – postępowanie prywatne o wynagrodzenie szkody i grzywnę jako karę prywatną...

Czyn bezprawny rodził konieczność zapłaty odszkodowania (grzywny) jeśli dał się zaliczyć do określonej liczby deliktów - dających skargę, nie było bowiem ogólnego pojęcia deliktu.

Istniały jednak cechy wspólne odróżniające zobowiązania z deliktu od kontraktowych:

 • źródło zobowiązania – w delikcie szkoda; stosunek umowny w kontrakcie - odszkodowanie tylko w przypadku niedopełnienia warunków kontraktu,

 • delikt pociągał odpowiedzialność do naprawienia szkody i zapłacenia kary prywatnej (nie występującej w kontrakcie); dochodzenie odszkodowania z deliktu – skargi reipersekutoryjne; kary pieniężnej skargi penalne; skargi mieszane actiones mixtae – odszkodowawczo – karne,

 • dług z deliktu wygasał wraz ze śmiercią dłużnika (sprawcy), podobnie z wierzytelnościami z deliktu (szczególnie osobistymi). Dziedziczne były zobowiązania deliktowe przeprowadzone przez litis contestatio,

 • capitis deminutio wygaszające długi kontraktowe nie wygaszała deliktowych,

 • solidarna odpowiedzialność sprawców jednego deliktu za szkodę, kara pieniężna – indywidualnie,

 • grzywna zawsze była pieniężna.

Pojęcie i rodzaje czynów niedozwolonych (deliktów).

Podział deliktów na delikty prawa cywilnego i tzw. delikty prawa pretorskiego.

Najważniejsze rodzaje deliktów prawa cywilnego:

 • furtum kradzież,

 • rapina rabunek,

 • damnum iniuria datum – bezprawne wyrządzenie szkody,

 • iniuria zniewaga.

Najważniejsze delikty prawa pretorskiego:

 • dolus podstęp,

 • metus użycie bezprawnej groźby,

 • fraus creditorum działanie na szkodę wierzycieli.

Podobne prace

Do góry