Ocena brak

Delikty prawa cywilnego i prawa pretorskiego

Autor /Serwacy Dodano /23.11.2011

Delikty prawa pretorskiego:

Metus – obawa , czynności dokonywane pod wpływem obawy wywołanej bezprawną groźbą uzyskały skargę actio quod metus causa o poczwórną wartość szkody (łagodzoną w przypadku naprawienia skutków groźby przez sprawcę na wezwanie sędziego lub po upływie roku). W prawie justyniańskim była to actio in rem scripta – mogąca być wytoczona każdemu kto wzbogacił się na niej (niekoniecznie sprawcy). Metus był wadą oświadczenia woli przy czynności prawnej.

Dolus – podstępne działanie mające na celu oszukanie innej osoby powodujące jej szkodę majątkową. Actio de dolo wprowadzone przez pretora Aquuiliusa Gallusa, zasądzona zobowiązywała do zapłacenia grzywny w pojedynczej wysokości szkody – skarga infamująca. Uniknięcie infamii było możliwe w przypadku naprawienia szkody na wezwanie sędziego – actiones arbitrariae (polubowna~). Zapłata grzywny miała wynagrodzić straty. Powód uzyskiwał też excepcje (quod metus causa, doli) ew. in integrum restitutio. Dolus był wadą oświadczenia woli i najwyższym stopniem winy umyślnej dłużnika.

Fraus creditorum – działanie na szkodę wierzycieli.

Podobne prace

Do góry