Ocena brak

DEKLARACJE PODATKOWE (forma wymiaru zobowiązań)

Autor /Wadim Dodano /08.12.2011

Art. 3 pkt.5 ordynacji stanowi- „Ilekroć w ustawie jest mowa o deklaracjach rozumie się przez to również zeznania, wykazy oraz informacje, do których składania obowiązani są na podstawie przepisów prawa podatkowego, podatnicy, płatnicy i inkasenci”

Możemy wyróżnić cztery typy deklaracji podatkowych :

  • Mające charakter informacyjno- dowodowy

  • Mające charakter samoobliczenia

  • Samowymiarowe

  • Płatnika

Deklaracje o charakterze informacyjno- dowodowym i deklaracje zwierające samoobliczenie mają charakter pomocniczy. Na ich podstawie organy podatkowe dokonują wymiaru zobowiązań i przejmują odpowiedzialność za obliczenie podatku. Nie wynika z nich powinność zapłaty podatku, nie są one podstawa egzekucji, a podatnik składający taką deklarację nie ponosi odpowiedzialności odsetkowej, jeżeli źle obliczy podatek. Decyzje o wymiarze podejmuje obligatoryjnie i bezwarunkowo organ podatkowy.

Art. 21 §2 stanowi o deklaracjach, które są aktami samowymiaru. Deklaracja tego typu zawiera podatek do zapłaty. Oznacza powinność zapłaty. Obowiązek sporządzenia deklaracji spoczywa na podatniku. Działanie podatnika polega na utworzeniu indywidualnej, czyli jednostkowej i konkretnej reguły zachowania zadeklarowanego w oparciu o stan faktyczny i przepisy generalne (ogólne i abstrakcyjne).Deklaracja ta ma charakter wymiaru wstępnego . Jeśli jednak nie zostanie zmieniona decyzji podatkową w okresie przedawnienia to staje się wymiarem ostatecznym. W samowymiarze obowiązki podatnika polegają na odtworzeniu podatkowego stanu faktycznego, obliczeniu podatku i ujawnieniu przez podatnika należnej wysokości podatku. Ujawnienie czyli złożenie deklaracji podatkowej we właściwym terminie i we właściwym urzędzie skarbowym.

Deklaracja podatkowa może: strona 57

  1. Wszczynać postępowanie podatkowe ( w przypadku podatku od spadków i darowizn)

  2. Być aktem wymiaru wstępnego przed wydanie decyzji (świadczy o tym art. 21§ 2 w związku z art. 21 § 3.Powodem wszczęcia postępowania jest m.in. wadliwość rozstrzygnięcia merytorycznego, które dot. sprawy z deklaracji samowymiarowej. Istnieje więc sprawa i z powodu złego rozwiązania tej sprawy w deklaracji wszczyna się postępowanie podatkowe)

  3. Być aktem , który kończy postępowanie (jeśli po złożeniu deklaracji organ podatkowy nie wyda decyzji, w okresie przedawnienia, to postępowanie podatkowe nie będzie nigdy prowadzone.

Podobne prace

Do góry