Ocena brak

Deklaracja Praw Inwalidów

Autor /olega Dodano /03.01.2013

Deklaracja Praw Inwalidów; dekla­racja przyjęta przez sesję plenarną Organizacji Narodów Zjednoczonych w dniu 9.XII.1975 r., zawierająca wykaz praw przysługujących inwali­dom, a zwłaszcza zapewnienie im standardu życiowego na odpowiednim poziomie, rehabilitacji leczniczej i za­opatrzenia ortopedycznego, przygoto­wania do pracy, zatrudnienia dostoso­wanego do ich możliwości psycho­fizycznych, zabezpieczenia społecznego i uczestnictwa w .życiu społecznym. Wzywa ona również do podejmowa­nia akcji na szczeblu narodowym i międzynarodowym, których celem ma być tworzenie warunków do realizacji praw ujętych w Deklaracji.

Podobne prace

Do góry