Ocena brak

Definicje ustawowe

Autor /czeslaw Dodano /22.03.2011

Sformułowania w tekstach prawnych, które mają charakter wyjaśniający, definiujący, np. przepisy Kodeksu Cywilnego zawierają odpowiednie artykuły, paragrafy, które definiują użyte w KC terminy ( np. nieruchomość). Klasyfikacja przepisów prawnych Każda norma zawiera w dyspozycji zasadę postępowania- określa jakie zachowanie jest obowiązkiem danej osoby, a jakie uprawnieniem innej. Można mówić o przepisach zobowiązujących i uprawniających. Obowiązek przejawia się w formie nakazów i zakazów.

Podział przepisów:

1. kryterium treści- przepisy prawa materialnego (regulują treść stosunków prawnych), przepisy prawa formalnego (tryb realizacji przepisów prawa materialnego, służebne wobec prawa materialnego), tzw. fikcje prawne- konstrukcje, które polegają na świadomym przyjęciu nieistniejącego faktu za istniejący,

2. zasięg obowiązywania- jus uniwersale, jus particulare,

3. sposób sformułowania innych przepisów: - derogacyjne- uchylające; przepisy kolizyjne- rozstrzygają kolizje- który z dwóch przepisów obowiązuje; przepisy przejściowe-regulują zakres stosowania nowych przepisów (art.238 konstytucji),

4. przynależność do różnych gałęzi prawa, np. prawo cywilne, karne, pracy,

5. stopień ogólności i szczegółowości: - lex generalis (ogólne) regulują szeroki zakres spraw, obejmują szeroki katalog adresatów, w dyspozycji ustanawiają ogólne reguły zachowania, - lex specialis (szczegółowe) ustanawiają wyjątki, odrębne uregulowania w stosunku do legi generali,

6. tzw. klauzule generalne- przepisy prawa zawierające tzw. zwroty niedookreślone, odsyłają do ocen określonych podmiotów, organ sądowy interpretując te przepisy je dookreśla; np.art.5 KC- organ stosujący prawo musi dowieść czy zachodzi sprzeczność ze spoi.- gosp. przeznaczeniem prawa.

Podobne prace

Do góry