Ocena brak

Definicje kultury

Autor /Jaro Dodano /29.05.2011

Kultura to ogół wytworów działalności ludzkiej na którą składają się:

- materialne i niematerialne wartości

- uznawane sposoby postępowania

które zobiektywizowane są i przyjęte w zbiorowości, przekazywane innym zbiorowościom i innym pokoleniom.

Rodzaje definicji kultury (Kroeber):

wyliczające (enumeratywne)

historyczne (nacisk na społeczne dziedzictwo)

normatywne (nacisk na imperatywne funkcje kultury, to co obowiązuje)

psychologiczne (nacisk na psychologiczne mechanizmy kształtowania się kultury)

strukturalistyczne (nacisk na całościowy charakter kultury jako systemu)

Definicja Murdocka :

- Kultura jest zawsze wyuczona, obejmuje nawyki, które kształtują się pod wpływem społecznego doświadczenia, wpajane są na zasadzie transmisji społecznej.

- Ma charakter ideacyjny - występuje w postaci idealnej, jest uświadamiana za pomocą norm i wzorów.

- Jest aparatem zaspokajania potrzeb ludzkich.

- Mimo że jest systemem otwartym, jest zintegrowana.

Definicja Herskovitza:

- Kultura nie jest zjawiskiem wrodzonym, lecz nabytym .

- Wywodzi się z elementów psychologiczno-historycznych

- Ma charakter strukturalny i obejmuje wiele aspektów,

- Ewoluuje w czasie i w przestrzeni,

- Wykazuje prawidłowości, które pozwalają na jej naukowe badanie - Jest narzędziem, przy pomocy którego jednostka adaptuje się do środowiska, wykazuje środki swoich możliwości twórczych.

Kultura jest związana z człowiekiem (człowiek jest jej twórcą a zarazem jest przez nią kształtowany, jest jej twórcą, nosicielem i odbiorcą.

Kultura jest zjawiskiem ponadjednostkowym (społecznym) – Kultura kształtuje jednostki ale istnieje tylko dzięki zbiorowości. Kultura jest sposobem organizowania życia w zbiorowości i życia jednostki.

Kultura jest regularna – do kultury zaliczamy zjawiska rozgrywające się w zbiorowości które odznaczają się powtarzalnością i które w związku z tym można ujmować w prawa.

Kultura jest zbiorem zjawisk wyuczonych – kultura nie jest przekazywana w drodze biologicznej, za pośrednictwem genów ale w procesie uczenia się.

Podobne prace

Do góry