Ocena brak

Definicja, rodzaje i zawartość aktów wykonawczych

Autor /Antek Dodano /16.08.2011

Są dwa rodzaje definicji aktów wykonawczych. Definicja doktrynalna i definicja zawarta w art.92 konstytucji.

Pojęcie doktrynalne aktu wykonawczego - jest akt normatywny wydany przez kompetentny organ władzy publicznej na podstawie upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania. Zawiera w zasadzie normy prawne generalne i abstrakcyjne. Z przepisów zawartych w akcie wykonawczym można skonstruować reguły powinnego zachowania się. Może to być prawo powszechnie obowiązujące, prawo wewnętrzne, akty prawa miejscowego.

Definicja z art. 92 konstytucji - rozporządzenia są wydawane przez organy wskazane w konstytucji, na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania. Upoważnienie powinno określać organ właściwy do wydania rozporządzenia i zakres spraw przekazanych do uregulowania oraz wytyczne dotyczące treści aktu. Organ upoważniony do wydania rozporządzenia nie może przekazać swoich kompetencji, o których mowa wyżej innemu organowi.

Byt rozporządzeń wykonawczych jest nierozłącznie związany z bytem ustawy.

Rodzaje aktów wykonawczych:

1) klasyczne ( takie jak z definicji. Są to akty podstawowe). Ustawa jest samoistnym źródłem prawa, a rozporządzenie musi mieć podstawę prawną. Musi być wydane na podstawie przepisu. Wydane może być przez organ wskazany w konstytucji. Jest więź hierarchiczna. Wieź hierarchiczna przybiera:

- więź kompetencyjną hierarchiczną. Treść rozporządzenia jest wyznaczana przez ustawę i  musi być zgodna z ustawą,

- jest relacja hierarchicznej derogacji. Ustawa uchyla rozporządzenie wydane na jej podstawie. Ustawa uchyla każde rozporządzenie. Sposoby uchylania rozporządzenia:

a) ustawa traci moc,

b) nie ma przepisu uchylającego, ale jest sprzeczność treści pomiędzy ustawą a rozporządzeniem,

c) ustawa uchyla inne rozporządzenie jeżeli jest z nią . sprzeczne.

Jeśli jest hierarchiczna derogacja w wersji równorzędności mówi: " akt wcześniejszy uchyla akt późniejszy.

2) Wydane na podstawie upoważnienia ustawowego, przy którym brak jest szczególnej więzi z ustawą. Np. rozporządzenie powołujące jakiś organ i określające jego zadania. Przepis do powołania organu jest jednorazowy. Organ powołano, przy uchyleniu ustawy organ dalej istnieje.  

Zakres treści rozporządzenia:

1) określenie pozytywne- § 115 ZTP

W rozporządzeniu zawiera się tylko przepisy regulujące sprawy przekazane do unormowania w przepisie upoważniającym (upoważnieniu ustawowym).

2) określenie negatywne:

- W rozporządzeniu nie zamieszcza się przepisów niezgodnych z ustawą upoważniającą lub innymi ustawami i ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi, chyba że przepis upoważniający wyraźnie na to zezwala (art.116 ZTP),

- W rozporządzeniu nie zamieszcza się przepisów karnych oraz przepisów odsyłających do przepisów karnych,

- W rozporządzeniu nie powtarza się przepisów ustawy upoważniającej oraz przepisów innych aktów normatywnych,

- Na podstawie jednego upoważnienia ustawowego wydaje się jedno rozporządzenie, które wyczerpująco reguluje sprawy przekazane do unormowania w tym upoważnieniu,

- Jeżeli jedno upoważnienie ustawowe przekazuje do uregulowania różne sprawy, które dają się tematycznie wyodrębnić tak, że ich zakresy są rozłączne, można wydać na podstawie takiego upoważnienia więcej niż jedno rozporządzenie.

Budowa aktu wykonawczego:

1) tytuł - różni się od tytułu ustawy. Pisze się go w 4 wierszach.

-   oznaczenie rodzaju aktu "Rozporządzenie",

-   nazwę organy wydającego rozporządzenie np. Prezes RM,

-  data rozporządzenia (data popisania organu który to ustanowił, jeżeli robiły to dwa organy to najnowszą datę). Np. "z dnia 21 luty 2002 r."

-   określenie przedmiotu rozporządzenia NP. "w sprawie..."

2) Część nieartykułowana (nie podzielona na jednostki redakcyjne). Teks rozporządzenia rozpoczyna się od powołanie podstawy prawnej na podstawie, której wydano dany akt normatywny. Jeżeli upoważnienie ustawowe jest zawarte w kilku przepisach, jako podstawę prawną przytacza się przepis, który wskazuje organ upoważniony do jego wydania oraz określa zakres spraw przekazanych do uregulowania w rozporządzeniu np. na podstawie art. … ustawy z dnia tytuł …(Dz. U. Nr + wszystkie zmiany albo ostatni tj. i jego zmiany ogłoszone do dnia wydania rozporządzenia) zarządza się, co następuje:........... Tytułu ustawy wraz z oznaczeniem Dz. U. ze zm. albo ostatni Tj. i jego zmiany w której zamieszczony jest przepis upoważniający przytacza się tylko w podstawie prawnej rozporządzenia, a w treści powołuje się skrótowo przytaczając tylko tytuł.

Jeżeli w upoważnieniu ustawowym wskazano ministra określonego nazwą działu adm. rząd, w odnośniku do podstawy prawnej wydania tego rozporządzenia wymienia się przepis prawny, mocą którego minister wydający to rozporządzenie kieruje działem administracji rządowej. Wskazanym w upoważnieniu ustawowym.

3)  Część artykułowana (podzielona na jednostki redakcyjne). Zawartość.

-    przepisy ogólne:

      - określa się przedmiot, w szczególności wtedy, gdy tytuł rozporządzenia jest zwięzły i nie zawiera szczegółowej informacji o wszystkich sprawach regulowanych w rozporządzeniu, rozpoczynając przepis od wyrazów" rozporządzenie określa ".

       - zamieszcza się postanowienia o stosowanych definicjach i skrótach.

Podstawową jednostką redakcyjną i systematyzacyjną jest paragraf. Paragrafy można dzielić na ustępy, ustępy na punkty, punkty na litery, litery na tiret.

- przepis o wejściu z życie

Data wejścia w życie aktu wykonawczego= data wejścia w życie ustawy. Tak powinno być wyjątek -art. 128 Rozporządzenie można wydać po dniu ogłoszenia ustawy, w której jest zamieszczony przepis upoważniający do jego wydania, a przed dniem wejścia w życie ustawy. W tym przypadku termin wejścia w życie rozporządzenia wyznacza się na dzień nie wcześniejszy niż dzień wejścia w życie ustawy upoważniającej do wydania tego rozporządzenia.

Na oryginale umieszcza się podpis organu wydającego rozporządzenie, jeżeli są conajmniej dwa organy na oryginale umieszcza się podpisy każdego z nich. Jeżeli wydawane jest w porozumieniu z innym organem zamieszcza się podpis na oryginale wydającego rozporządzenie i podpis organu w porozumieniu z którym jest wydawane. Jednak podpisu tego organu nie umieszcza się w tekście ogłoszonym do publikacji dzienniku urzędowym.

-  może być przepis uchylający inne rozporządzenie

Taki przepis umieszcza się tylko w przypadku, gdy ma ono uchylić rozporządzenie wcześniejsze, które zostało wydane na podstawie tego samego, nadal obowiązującego przepisu upoważniającego przez:

    - ten sam organ, który wydaje rozporządzenie uchylające,

    - organ, którego właściwość przejął organ wydający rozporządzenie uchylające.

Albo w przypadku ma ono uchylić rozporządzenie wydane na podstawie nieobowiązującego przepisu upoważniającego, ale pozostawione w mocy przez nową ustawę, chyba ,że nowa ustawa przestała obowiązywać. Czy można rozporządzeniem nowelizować rozporządzenie? Tak. Możliwe jest to nowym rozporządzeniem przez ten sam organ, albo przez organ, który przejął właściwość organu, który wydał rozporządzenie, ile przepis upoważniający z ustawy nie utracił mocy obowiązującej. W tytule rozporządzenia zmieniającego określenie przedmiotu rozporządzenia rozpoczyna się od zwrotu "rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie" pomijając nazwę organu, który wydał rozporządzenie zmieniane, i datę wydania tego rozporządzenia a także oznaczenie dzienników urzędowych, w których zostało opublikowane rozporządzenie zmieniane ijego zmiany albo ostatni tj. i jego zmiany.

Podobne prace

Do góry