Ocena brak

Definicja pojęć. Czynności planistyczne

Autor /max Dodano /22.03.2011

H. Kreikebaum ściśle rozróżnia pojęcia: planować, planowanie i plan1. Planować dosłownie znaczy: zaprojektować szkic, schemat. Z kolei przez pojęcie planowania należy rozumieć „ukierunkowaną na przyszłość działalność różnych planistów w organizacji”. Planowanie to także określanie celów i sposobów ich realizacji. Plan stanowi wynik bądź też przedmiot samego planowania.

Planowanie to jedno z podstawowych zadań zarządzania przedsiębiorstwem. Jego rola podkreślana była już przez Henri Fayola - twórcę naukowego administrowania. Można wyróżnić kilka podstawowych etapów każdego planowania:

 1. precyzowanie celów,

 2. określanie obecnej sytuacji,

 3. określenie odchylenia stanu rzeczywistego od oczekiwanego,

 4. zbadanie warunków realizacji celu: technicznych, organizacyjnych, społecznych, prawnych, finansowych,

 5. zbudowanie planu - opracowanie dokumentu z uwzględnieniem celu końcowego, celów cząstkowych, terminów realizacji celu końcowego i pośrednich, zapotrzebowanie na środki i ludzi,

 6. harmonogram realizacji osiągania celu.

W obecnej dobie rozwoju ekonomii potrzeba planowania przybiera na sile ze względu na dużą złożoność działań, struktur przedsiębiorstw, skomplikowaną technikę, wydłużenie horyzontu czasowego działań ludzkich a także zaangażowanie większej liczby ludzi w procesach zarządzania.

Wyróżnia się wiele rodzajów planów ze względu na szereg kryteriów. Biorąc pod uwagę kryterium miejsca planu w zarządzaniu przedsiębiorstwem możemy mówić o:

 • planie operacyjnym obejmującym jakiś wycinek działania firmy, mającym charakter krótkoterminowy;

 • planie taktycznym tworzonym na średnim szczeblu zarządzania, w średnim horyzoncie czasu;

 • planie strategicznym na najwyższym szczeblu zarządzania, długi horyzont czasu. Precyzując pojęcie elementu czasu należy stwierdzić, że plan krótkoterminowy obejmuje okres do 1 roku, średnioterminowy 3 do 5 lat, perspektywiczny, w tym strategiczny, powyżej 5 lat.

Planowanie w przedsiębiorstwie to sztuka szczególnie trudna ze względu na czynniki takie jak:

 • generalna niepewność co do przyszłego rozwoju,

 • niezwykła złożoność problemów zarządzania, które podlegają procesowi planowania,

 • częsty brak dokładnych danych ilościowych umożliwiających opracowanie planu,

 • wpływ różnych zainteresowanych, choć nie zawsze w pełni kompetentnych podmiotów na formułowanie planu,

 • trudności w bieżącym dostosowywaniu planu do zmian warunków zewnętrznych i wewnętrznych.

1 H. Kreikebaum, Strategiczne planowanie w przedsiębiorstwie, jw.,

Podobne prace

Do góry