Ocena brak

Deficyt i nadwyżka budżetowa

Autor /Ziemowit95 Dodano /14.12.2011

Deficyt budżetowy jest to różnica miedzy planowanymi wydatkami a możliwymi do osiągnięcia dochodami z tradycyjnych bezzwrotnych źródeł, różnice stanowi deficyt budżetowy który finansowany jest najczęściej ze źródeł o charakterze zwrotnym tak zwanego kredytu i pożyczek a także w formie emisji obligacji i bonów skarbowych i innych papierów wartościowych skarbu państwa. Dług publiczny jest to finansowe zobowiązanie państwa z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz innych form działalności w wyniku których państwo płaci odszkodowanie. Nadwyżka budżetowa suma dochodów budżetowych przewyższające wydatki budżetowe jeden z rodzajów nadwyżki finansowej .Powoduje wycofanie z obiegu określonej ilości pieniędzy (działanie deflacyjne) i umożliwia wprowadzenie do obiegu dodatkowej ilości pieniądza poprzez udzielenie kredytu (kreacja pieniądza) .

Nadwyżka budżetowa jest jednym ze źródeł pokrycia kredytów bankowych. Skala i przeznaczenia nadwyżki budżetowej jest pochodna polityki społecznej i polityki gospodarczej. Zależy również od systemu finansowania działalności gospodarczej ,który w różnym zakresie może angażować środki własne podmiotów gospodarczych dotacje budżetowe i kredyty bankowe, W ramach budżetu państwa nadwyżki budżetowe występują i są rozdysponowane w poszczególnych budżetach jednostkowych .Odróżnia się nadwyżkę planowaną wynikająca z ustalonych w uchwalonym budżecie dochodów i wydatków oraz nadwyżkę zrealizowaną w toku wykonani budżetu.

Nadwyżka planowana ma charakter rezerwy zabezpieczającej wykonanie budżetu lub może mieć inne określone przeznaczenie Nadwyżka zrealizowana stanowi zasób środków pieniężnych przechodzących na następny okres budżetowy .Może on być wykorzystywany na pokrycie deficytu budżetowego w następnych latach lub dodatkowe wydatki .Wykorzystanie nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych ma w danym roku podobny Wpływ na równowagę pieniężną jak deficyt budżetowy.

Podobne prace

Do góry