Ocena brak

DEFICYT BUDŻETOWY I ŻRÓDŁA JEGO FINANSOWANIA

Autor /Witold Dodano /09.12.2011

Mówimy wówczas gdy wydatki budżetowe przewyższają dochody budżetowe. Jest wielkością planowaną w ramach tworzenia budżetu państwa lub budżetów jednostek terytorialnych źródło powstania deficytu

1)nadmierne wydatki

2)zbyt niskie podatki i inne dochody publiczne

3) istnienie silnych grup roszczeniowych związanych z funkcjami socjalnymi państwa

4) zmiana ustroju gosp i finansowego państwa z ustroju socjalistycznego na kapitalistyczny

5)podaż pieniądza krajowego , równowagi bilansu płatniczego w warunkach stałego zmiennego kursu walutowego. Deficyt budżetowy oraz źródła jego finansowania wynikają z przyjętej organizacji sektora finansów publicznych oraz podlegają planowaniu i ustaleniu przez wyznaczone organy i według prawnie określonych reguł.

 Finansowanie deficytu jest przedmiotem polityki finansowej rządu może nastąpić poprzez

1)zbywanie papierów wartościowych na rynku pierwotnym w postaci

a)bonów skarbowych

b)obligacji skarbowych

c)skarbowych papierach wartościowych

2) z kredytów zaciąganych w bankach krajowych i zagranicznych

3) z pożyczek

4)wpływu z prywatyzacji majątku SP oraz z nadwyżki budżetu państwa.

Podobne prace

Do góry