Ocena brak

Deferencjacja prawa pracy a dyskryminacja w stosunkach pracy

Autor /Fabian Dodano /22.12.2011

Dyferencjacja - oznacza zróżnicowanie praw i obowiązków pracowniczych ze względu na warunki wykonywania pracy oraz pewnych właściwości dotyczących osoby pracownika. Zmierza do polepszenia sytuacji osoby znajdującej się w obiektywnie gorszym położeniu jako pracownik ( kobieta, młodociany), albo jest wyrazem traktowania pracowników stosownie do ich wysiłku i pracy ( staż pracy).

Kryteria dyferencjacji maja charakter:

-przedmiotowy- szczególnie uciążliwe albo szkodliwe warunki pracy uzasadniające skrócenie czasu pracy, udzielanie dodatkowego urlopu albo innych świadczeń. W ten sposób można zatrudnić pracownika na podstawia nominacji.

-podmiotowy - wiek ( pozwala wyróżnić kategorie pracowników młodocianych) ; pleć ( ochrona pracy kobiet, uwzględniając jej właściwości biologiczne, macierzyńskie) ; staż pracy ( zróżnicowanie ze względu na wynagrodzenie, prawo do urlopu wypoczynkowego, prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego).

Dyskryminacja bezpośrednia istnieje wtedy, gdy pracownik z jednej lib z kilku przyczyn dyskryminacji był, jest, lub mógł być traktowany w porównanej sytuacji mniej korzystnie niż inni pracownicy.

Dyskryminacja pośrednia istnieje wtedy, gdy na wskutek pozornie neutralnego postanowienia, zastosowanego kryterium lub podjętego działania występują dysproporcje w zakresie warunków zatrudnienia na niekorzyść wszystkich lub znacznej liczby pracowników należącej do grupy wyróżnionej ze względu na jedna lub kilka przyczyn dyskryminacji, jeśli dysproporcje te mogą być uzasadnione innymi obiektywnymi powodami.

Przejawem dyskryminacji jest także:

1.Działanie polegające na zachęceniu innej osoby do naruszania zasad równego traktowania w zatrudnianiu

2.Zachowanie, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności albo poniżenie lub upokorzenie pracownika ( molestowanie)

3.Dyskryminacja ze względu na pleć jest molestowanie seksualne, czyli każde nieakceptowane zachowanie o charakterze seksualnym lub odnoszące się do płci pracownika, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności lub poniżenie albo upokorzenie pracownika; na zachowanie to mogą składać się fizyczne werbalne lub pozawerbalne.

Godziwych warunków Pr. I wynagrodzenia.

Podobne prace

Do góry