Ocena brak

Decyzje inwestycyjne

Autor /mocher Dodano /25.03.2011

Można podzielić na trzy grupy:

- decyzje służące odrzuceniu lub akceptacji konkretnego projektu inwestycyjnego,

- decyzje dotyczące wyboru określonego wariantu inwestycyjnego spośród kilku konkurencyjnych projektów prowadzących do tego samego celu

- decyzje odnoszące się do wyboru najkorzystniejszego programu rozwoju przedsiębiorstwa, rozumianego jako zbiór najkorzystniejszych przedsięwzięć rozwojowych.

Podejmowane decyzje muszą opierać się na obiektywnych kryteriach wyboru. Powszechnie uważa się, że takim kryterium jest nadwyżka efektów nad nakładami. Jest ono jednak niewystarczające. Należy uwzględnić także:

-aspekty pozaekonomiczne,

- ryzyko nieuzyskania planowanych efektów lub przekroczenia wydatków,

- czas w jakim uzyska się planowane efekty,

- koszt pieniądza inflację.

Czynnik czasu.

Decyzje odnośnie funkcjonowania przedsiębiorstwa dotyczą różnego rodzaju wpływów i wypływów w różnych momentach czasowych, dotyczą przyszłości, możliwa jest więc zmiana warunków, zmiana otoczenia i dlatego należy uwzględnić czynnik czasu. Czynnik czasu w ekonomice to uwzględnienie zmian w warunkach zewnętrznych i wewnętrznych, zmian w priorytetach i celach w miarę upływu czasu.

Czynnik czasu w ekonomice powoduje:

■ zmianę oceny wartości kategorii ekonomicznych w czasie. Oznacza to, że ten samstrumień pieniędzy osiągany w różnych przedziałach czasowych będzie inaczejoceniany.

■ nieporównywalność przepływów pieniężnych z różnych punktów czasowych.

Czynnik czasu sprawia, że osiągane efekty i poniesione nakłady nie mogą być sumowanejeżeli dotyczą różnych okresów. W procesie podejmowania decyzji należy sprowadzićprzyszłe wpływy i wypływy pieniężne do jednego momentu czasowego, tj. sprowadzić dowarunków roku bazowego lub warunków roku przyszłego.

Strumienie środków finansowychinwestowanych (wypływających) i otrzymywanych dochodów (wpływających) w kolejnychokresach czasu(latach) są dyskontowane na moment rozpoczęcia realizacji projektu.Dyskontowanie polega na ustaleniu wartości obecnej przyszłych przepływów środkówpieniężnych w okresie trwania inwestycji. Jest to procedura prowadząca do porównywalnościwartości pieniężnych pochodzących z różnych momentów czasu.

Podobne prace

Do góry