Ocena brak

Decyzja administracyjna

Autor /luck25 Dodano /10.08.2011

Decyzja administracyjna jest to władcze rozstrzygnięcie postępowania administracyjnego Decyzja albo kończy sprawę przez rozstrzygnięcie jej co do istoty, ustalając wynik postępowania, którym będzie określenie konsekwencji prawnych stanu faktycznego, stwierdzenie lub ukształtowanie prawnej pozycji strony albo też kończy sprawę w danej instancji przez umorzenie bezprzedmiotowego postępowania. Decyzja może być kierowana tylko do stron postęp., naruszenie tego wymagania powoduje jej nieważność.

Forma decyzji. Decyzja administracyjna może występować pod różnymi nazwami np. zezwolenia, pozwolenia, zgody, koncesji. Niezachowanie wymagań formalnych nie pozbawia rozstrzygnięcia sprawy charakteru decyzji, jeżeli jest w nim co najmniej oznaczenie organu administracji państwowej wydającego akt, wskazanie adresata aktu, rozstrzygnięcie o istocie sprawy oraz podpis osoby reprezentującej organ administracji.

Elementy które powinna zawierać decyzja: oznaczenie organu administracji publicznej, datę wydania, oznaczenie strony lub stron, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie, podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji, a ponadto powinna ona zawierać pouczenie co do formy.

Decyzja może zawierać klauzulę dotyczącą jej wykonania w postaci rygoru natychmiastowej wykonalności, który wynika albo z przepisów odrębnych albo ze stwierdzonej przez organ administracyjny niezbędności nadania go.

Decyzja wiąże organ oraz strony od daty jej doręczenia lub ogłoszenia i to jest jej skutek podstawowy. Wykonalność decyzji przedstawia się różnie i zależy od jej charakteru i treści rozstrzygnięcia. Decyzja nieostateczna podlega wykonaniu jeżeli z mocy ustawy jest opatrzona rygorem natychmiastowej wykonalności, oraz przed upływem terminu do wniesienia odwołania będzie wykonalna decyzja zgodna z żądaniami wszystkich stron. Decyzja ostateczna podlega wykonaniu chyba że organ nadzoru wstrzyma je w przypadkach określonych w kpa.

Do góry