Ocena brak

DARWINIZM

Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012

Jedna z klasycznych koncepcji ewolucjonizmu sformuło­wana przez Darwina, wyjaśniająca zjawisko ewolucyjnej zmienności świata przyrody, tj. przystosowania organizmów i powstawania gatun­ków, na podstawie zasady doboru na­turalnego. Wg tego ujęcia, w wyniku -» walki o byt przeżywają osobniki najlepiej przystosowane do środowiska, przekazujące (w drodze dziedzi­czenia) swe „lepsze właściwości" po­tomstwu. Przystosowanie (adaptacja) prowadzi do różnicowania się form i ras i - w konsekwencji - powstawa­nia nowych gatunków opanowujących określone środowisko. Powstanie nowego gatunku jest zatem efektem przystosowawczej ewolucji i najdoskonalszym środkiem w walce o byt. Teoria Darwina odwoływała się do szeregu danych empirycznych (zgro­madzonych przez jej autora podczas wypraw geograficznych) oraz dedu-kowanych z nich wniosków generali­zujących. W sferze kluczowych roz­strzygnięć i terminologii (pojęcie „walki o byt" i „ewolucji") inspiro­wana była także innymi stanowiska­mi, np. teorią —> malthuzjanizmu i koncepcją Spencera. Obok neolamarkizmu, d. stanowił jedną z do­minujących teorii w XIX-wiecznych naukach przyrodniczych. Oddziały­wał także poza nimi i przyczynił się m.in. do: rozwoju -» biologizmu, ukształtowania stanowiska —> ewolu­cjonizmu w etyce, powstania —> darwinizmu społecznego.

Podobne prace

Do góry