Ocena brak

DANINA PUBLICZNA A PODATEK

Autor /Wawrzyniec Dodano /08.12.2011

O daninach publicznych stanowi bezpośrednio art. 217 Konstytucji wskazując, że „ Nakładanie podatków, innych danin publicznych, określenie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze ustawy”. Bez wymienienia pojęcia danina stanowi o nich także art. 84 Konstytucji; „ Każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków, określonych w ustawie”.

Pojęcie daniny jest szersze niż pojęcie podatku.

Daniny publiczne są to „wszelkie formy przejmowania wartości materialnych bądź usług przez państwo od mieszkańców jego terytorium oraz różnego rodzaju organizacji, działających lub mających siedzibę na tym terytorium”. Ogół danin zaspokaja potrzeby publiczne. Nie jest daniną świadczenie, którego celem jest karanie lub prewencja (sankcje podatkowe)

Możemy wyróżnić:

- daniny osobiste np.: obowiązek służby wojskowej

-daniny rzeczowe np.: dostarczanie żywności

- daniny pieniężne: podatki, składki, opłaty oraz inne świadczenia pieniężne, których obowiązek ponoszenia na rzecz państwa, jednostek samorządu terytorialnego, funduszy celowych oraz innych jednostek sektora finansów publicznych wynika z ustaw innych niż ustawa budżetowa. Ten rodzaj danin dominuje współcześnie.

Podobne prace

Do góry