Ocena brak

DANIA - działania wojenne 1940 r.

Autor /diabel Dodano /22.02.2011

W 1940 r. Dania stała się celem nie­mieckiego ataku, choć rząd prowa­dził politykę neutralności, a 31 maja 1939 r. podpisał z Niemcami układ o nieagresji. Mimo to 9 kwiet­nia 1940 r. o godz. 4.20 poseł nie­miecki w Kopenhadze C. Renthe--Fink wręczył duńskiemu ministro­wi spraw zagranicznych Peterowi Munchowi notę żądającą niestawia-nia oporu wojskom niemieckim wkraczającym na terytorium Danii, gdyż ich celem jest wzięcie tego państwa „pod ochronę" przed agre­sją mocarstw alianckich. Pół godzi­ny później do portów duńskich za­winęły niemieckie transportowce i wysadziły na brzeg oddziały woj­ska. W tym czasie oddziały zmoto­ryzowane przekroczyły lądową gra­nicę Danii.

Żadna z formacji nie na­potkała oporu, aczkolwiek w kilku miejscach wybuchła strzelanina; straty niemieckie wyniosły 2 żołnie­rzy zabitych i 10 rannych, straty duńskie: 16 zabitych i 23 rannych. Około godz. 6.30 król Chri­stian X i rząd zaakceptowali nie­mieckie żądania.

Podobne prace

Do góry