Ocena brak

DAMROT, Damroth KONSTANTY ks.

Autor /Irydion Dodano /06.08.2012

ur. 14 IX 1841 w Lublińcu, zm. 5 III 1895 w Pilchowicach (k. Lwówka Śl.), Pisarz, poeta, pedagog, działacz narodowy.

Podczas studiów filoz.-teol. we Wrocławiu działał w Kole Górnoślązaków, które przekształcił w Towarzystwo Polskich Górnoślązaków, odznaczające się żywą działalnością patriotyczną; po przyjęciu 1867 święceń kapł. był wik. w Opolu, a od 1868 nauczycielem języka pol. w seminarium nauczycielskim w Pilchowicach; 1871-84 był dyr. seminarium nauczycielskiego w Kościerzynie, 1884-91 seminarium w Opolu; 1891 osiadł u bonifratrów w Pilchowicach.

Był jednym z pionierów odrodzenia nar. na Śląsku i Pomorzu w okresie ich izolacji od Polski; jako opiekun młodzieży dbał o jej wykształcenie i kulturę, budził poczucie polskości, popularyzował zwł. Pismo Św.;

dla młodzieży napisał Dzieje Starego i Nowego Testamentu dla szkół katolickich (PI 1876), dla rodziców i nauczycieli Prosty wyklad dziejów Starego i Nowego Testamentu (PI 1876), a do użytku seminariów nauczycielskich i nauczycieli Katechetik oder Methodik des Religionsunterrichtes in der katholischen Volksschule (Gd 1881,18913); ideę mis. popularyzował w dziełku Obrazki misyjne ze wszystkich krajów i wieków (Pz 1873).

W obronie polskości ziem pod zaborem napisał Szkice z ziemi i historii Prus Królewskich (Gd 1886), skonfiskowane przez władze prus. ; jego poezjaWianek z Górnego Śląska (Chełmno 1867; pod zmienionym tytułem Z niwy śląskiej I-II, Bytom 1893, Mikołów 19222) oraz Wiersze wybrane (Wr 1965) — cieszyła się wielką poczytnością. W rpsie pozostawił Die älteren Ortsnamen Schiestens (Bytom 1896).

 

E. Szramek, Ksiądz Konstanty D., Op 1920; tenże, PSB IV 399-400; M. Tobiasz, Pionierzy odrodzenia narodowego i politycznego na Śląsku (1763-1914}, Ka 1945 (passim); W. Ogrodziński, Dzieje piśmiennictwa śląskiego, Ka 1946, 19652, 178-185, 322-323; E. Poniatowski, Duchowieństwo a sprawa polska na Górnym Śląsku. Wiek XIX i XX, Ka 1950 (passim); J. Reiter, Młodzieńcze lata Konstantego D. (1841-1867), Kwartalnik Opolski 2 (1956) z. 2, 5-25; J. Pula, Poezja Konstantego D., Kwartalnik Opolski 3 (1957) z. 3, 106-150; J. Reiter, Działalność społeczna Konstantego £>., Kwartalnik Opolski 3 (1957) z. 2, 843; S. Kolbuszewski, Konstanty D,, w: Ludzie dawnego Wrocławia, Wr 1961, 217234; F.A. Marek, Konstanty D„ w; Pisarze śląscy XIX i XX wieku, Wr 1963, 210-237; S. Sochacka, Konstanty D„ obrońca polskości Śląska w nazewnictwie. Studia Śląskie 9(1965) 219-229; J. Kajtoch, Konstanty D. Życie i twórczość literacka, Ka 1968.

Podobne prace

Do góry