Ocena brak

DALADIER EDOUARD (1884-1970) - polityk

Autor /diabel Dodano /22.02.2011

Polityk francuski, przewodniczył rządowi w krytycznym okresie lat 1938-40, następnie sprawował funk-cje ministerialne. Po raz pierwszy objął rząd premie­ra Francji w 1933 r., następnie w 1934 r. i ponownie w kwietniu 1938 r. Z ramienia Francji podpisał układ w *Monachium. 3 września 1939 r. zadeklarował przystąpienie Francji do wojny. Niezdecydowane działanie jego rządu w okresie woj­ny *radziecko-fińskiej, gdy Francja nie udzieliła pomocy napadniętej Finlandii, zmusiło go do rezygnacji w marcu 1940 r., lecz objął urząd ministra wojny, a następnie ministra spraw zagranicznych w rządzie pre-miera Paula *Reynauda.

W sierpniu 1940 r., aresztowany przez rząd *Vichy, został osadzony w twierdzy w Pirenejach. W procesie w Riom, . w lutym 1942 r., był jednym z oskarżonych o spowodowanie klę­ski Francji. Choć wyrok nie zapadł, pozostał w więzieniu, a od kwietnia 1943 r. w obozie koncentracyjnym w Niemczech. Po wojnie kontynuo­wał działalność polityczną (był m.in. deputowanym do Zgroma­dzenia Konstytucyjnego, Zgroma­dzenia Narodowego, przewodniczą­cym Ugrupowania Lewicy Republi­kańskiej, przewodniczącym Partii Radykalnej), ale nie zajął ekspono­wanych stanowisk.

Podobne prace

Do góry