Ocena brak

DAIMONION

Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012

DAIMONION (gr. daimoniori) Isto­ta natury duchowej, usytuowana mię­dzy człowiekiem a bóstwem (de­mon). Pojęcie „d." do filozofii wpro­wadził Sokrates, który nazywał tak ducha opiekuńczego, pojawiającego się samorzutnie w świadomości i speł­niającego funkcję wyroczni w przy­padku dylematów moralnych nie da­jących się rozstrzygnąć racjonalnie. D. symbolizuje intuicyjną wrażliwość, swoisty głos sumienia, wyrażający (przez milczenie) aprobatę moralne­go zachowania, poprzez zaś ujawnie­nie się — stanowiący ostrzeżenie przed możliwością niewłaściwego moralnie postępowania.

Podobne prace

Do góry