Ocena brak

Czynności organu I instancji w postępowaniu odwoławczym

Autor /Seweryn Dodano /19.08.2011

Odwołanie kieruje się do organu administracji wyższego stopnia za pośrednictwem organu I instancji. W przypadku wpłynięcia odwołania organ administracji I instancji jest zobowiązany zawiadomić wszystkie strony, które otrzymały decyzję a nie wniosły odwołania od niej, ten obowiązek jest konsekwencją zasady czynnego udziału strony w postępowaniu. Jeżeli w postępowaniu brał udział prokurator lub organizacja społeczna należy zawiadomić o wniesieniu odwołania również te podmioty. Jeżeli decyzja nie została zaopatrzona w rygor natychmiastowej wykonalności organ I instancji ma obowiązek wstrzymania jej wykonania.

Organ administracji I instancji jest związany wydaną przez siebie decyzją, istnieje jednak możliwość wycofania się z zajętego stanowiska. Warunkiem jest aby odwołanie wniosły wszystkie strony, lub te które nie wniosły wyraziły zgodę na uchylenie bądź zmianę decyzji zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu. Organ administracji jest zobowiązany wysłać odwołanie organowi wyższego stopnia w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania, chyba że w tym czasie wyda nową decyzję, uwzględniającą w całości żądania stron.

Podobne prace

Do góry