Ocena brak

Czynności bankowe - rodzaje, systematyka

Autor /Hubert55 Dodano /28.08.2011

Banki wykonują czynności bankowe. Działalność bankowa jest pojmowana bardzo szeroko. Czynności bankowe dzielimy na:

1)czynności sensu stricto (tylko bank może je wykonywać, ale faktycznie tak nie jest- Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo- Kredytowe np. SKOK Stefczyka).

2)czynności sensu largo. Jeżeli wykonują je banki to są to czynności bankowe, ale te czynności mogą też być wykonywane przez inne organy.

Bankowy tytuł egzekucyjny jest to specjalny tytuł wystawiany przez banki. Działalność bankowa jest ograniczona. Bank nie może np. posiadać sklepu z butami.

Banki mogą robić wszystko, na co zezwala ustawa (czynności bankowe art.5 ust. I art.6). Banki komercyjne są szczególną instytucją w systemie bankowym.

Czynności bankowe sensu stricto

Czynnościami bankowymi są:

1) przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów,

2) prowadzenie innych rachunków bankowych,

3) udzielanie kredytów,

4) udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych oraz otwieranie i potwierdzanie akredytyw,

5) emitowanie bankowych papierów wartościowych,

6) przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych,

6a)wydawanie instrumentu pieniądza elektronicznego,

7) wykonywanie innych czynności przewidzianych wyłącznie dla banku w odrębnych ustawach.

Jednostki organizacyjne inne niż banki mogą wykonywać czynności, o których mowa w tym ustępie, jeżeli przepisy odrębnych ustaw uprawniają je do tego.

Czynności bankowe sensu largo

Czynnościami bankowymi są również następujące czynności, o ile są one wykonywane przez banki:

1)udzielanie pożyczek pieniężnych,

2) operacje czekowe i wekslowe oraz operacje, których przedmiotem są warranty,

3) wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu,

4) terminowe operacje finansowe,

5) nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych,

6) przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych,

7) prowadzenie skupu i sprzedaży wartości dewizowych,

8) udzielanie i potwierdzanie poręczeń,

9) wykonywanie czynności zleconych, związanych z emisją papierów wartościowych,

10) pośrednictwo w dokonywaniu przekazów pieniężnych oraz rozliczeń w obrocie dewizowym.

Wydawanie instrumentu pieniądza elektronicznego oraz dokonywanie płatności z jego użyciem określają odrębne przepisy.

Podobne prace

Do góry