Ocena brak

Czynności administracyjnoprawne

Autor /Flawiusz Dodano /24.11.2011

Dzielimy na :akty zewnętrzne, wewnętrzne, procesowe,generalne, indywidualne.

  1. Akty zewnętrzne-które skierowane są do wszystkich obywateli i podmiotów nie podporządkowanych organizacyjne ani nie pozostających w szczególnych stosunkach zależności (np. zależności zakładowej)

  2. Akty wewnętrzne-które skierowane są do podmiotów pozostających w stosunku podporządkowania albo do osób pozostających w szczególnym stosunku zależności i poddanych z tego tytułu szczególnym stosunkom prawnym(akty występujące w układzie wewnętrznym). Chodzi tu o akty skierowane przez organy nadrzędne do organów podporządkowanych9akty te obowiązują tylko w obrębie pewnego układu prawnego i dotyczą stosunków między organami) oraz o akty wewnątrzzakładowe, dotyczą spraw wewnątrzzakładowych(np. szpital do chorych)

Akty procesowe-służą do realizacji prawa materialnego, istnieją we wszystkich działach prawa.

Normy prawa procesowego mogą być proste albo skomplikowane. Do realizacji materialnego prawa administracyjnego podstawowe znaczenie mają kodeks postępowania adm. oraz ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w adm.

Czynności administracyjnoprawne można podzielić na akty :

1. Akty generalne(normatywne) - w układzie zewnętrznym są rozporządzenia, zaś w układzie wewnątrzadministracyjnym- instrukcje, zarządzenia wewnętrzne, a w układzie zakładowym - regulaminy.

2. Akty indywidualne - w układzie zewnętrznym są przede wszystkim decyzje administracyjne, w układzie wewnątrzadministracyjnym- polecenia(rozkazy) służbowe, a w układzie zakładowym-polecenia zakładowe dla użytkowników.

Podobne prace

Do góry