Ocena brak

CZYNNOŚĆ PRAWNA – POJĘCIE I RODZAJE

Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011

Czynność prawna jest oświadczeniem woli osoby, zmierzające do wywołania skutków prawnych (powstanie, zmiana lub wygaśnięcie stosunku prawnego) związanych z nim z mocy prawa. Oświadczenie woli jest najistotniejszym elementem cz.p, skierowanym do drugiej osoby ale niekoniecznie, powinno być wyraźne ale także może być dorozumiane (facta concludentia) – gdy z zachowania osoby wynikają jej zamiary (np. pro herede gestio)

Czynności formalne wymagają oświadczenia woli w określonej prawem formie.

Rodzaje czynności prawnych:

 • jednostronne (do ich dokonania wystarczy oświadczenie jednej ze stron)

 • dwustronne (wymagane jest zgodne oświadczenie woli dwu lub więcej stron - umowy)

 • na wypadek śmierci mortis causa

 • między żyjącymi inter vivos

 • rozporządzające

 • zobowiązujące

 • przysparzające

 • odpłatne (kupno-sprzedaż)

 • nieodpłatne (darowizna, kontrakt użyczenia)

 • przyczynowe (KAUZALNE, a nie kauzatywne) –czynność prawna spowodowana przyczyną prawną causa (causa solvendiumorzenie długu, causa obligandi vel acquirendi- nabycie prawa lub korzyści majątkowej, causa donandi- obdarowanie) – zawartą w samej czynności prawnej (stanowi jej istotny składnik essentialia negotii) i decydującej o jej ważności (nieporozumienie stron co do causa powoduje nieważność czynności)

 • oderwane (abstrakcyjne) – causa znajduje się poza treścią samej czynności prawnej, przez co wywołuje ona skutki niezależnie od tej przyczyny prawnej - causa, której ew. wadliwość nie szkodzi samej czynności prawnej.

Czynność prawna jednostronna do jej dokonania wystarczy oświadczenie jednej ze stron – testament, wyzwolenie niewolnika.

Czynność prawna dwustronna wymagane jest zgodne oświadczenie woli dwu lub więcej stron – kontrakt kupna sprzedaży, najmu, umowy.

Czynność prawna na wypadek śmierci – skutki czynności dokonanej za życia (testament) osoby zależą od jej śmierci; w przypadku czynności inter vivos -skutki następują już za życia działających.

Rozporządzające – powodujące bezpośrednie przeniesienie, obciążenie lub zniesienie prawa majątkowego osoby dokonującej tej czynności prawnej (przeniesienie własności, ustanowienie zastawu, porzucenie rzeczy, zwolnienie z długu). Następuje zmniejszenie stanu majątkowego (aktywów) rozporządzającego.

Zobowiązująceosoba dokonująca czynności zobowiązuje się względem drugiej do świadczenia. Następuje zwiększenie długów (pasywów) zobowiązującego się.

Obie te formy mogą prowadzić do przysporzenia korzyści innej osobie.

Do góry