Ocena brak

Czynniki wpływające na rozwój wymiany międzynarodowej

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.12.2011

Charakterystyka

Rozwój wymiany międzynarodowej i zmiana jej charakteru następuje pod wpływem wielu czynników. Jedne z nich zyskują na znaczeniu, a inne stają się coraz mniej istotne. Czynniki te w innym zakresie oddziałują na poszczególnych uczestników wymiany globalnej.


Czynniki wpływające na rozwój wymiany międzynarodowej możemy podzielić na cztery kategorie:

 • techniczne (techniczno-ekonomiczne)
 • strukturalne
 • koniunkturalne
 • instytucjonalne (polityczno-systemowe)

Czynniki techniczne

(ang. technical factors) są czynnikami, które najsilniej oddziałują na rozwój współczesnej wymiany światowej. Osiągnięcia nauk matematycznych, biologicznych, technicznych i fizycznych umożliwiają intensywny postęp technologiczny, zmniejszenie odległości i czasu pomiędzy uczestnikami wymiany; powstają nowe możliwości uzyskiwania, przetważania i przechowywania informacji.

</div>

Do kategorii tych czynników zaliczamy:

 1. Rozwój nowoczesnych środków transportu:
  • wykorzystywanie energii atomowej jako źródła napędu i dla celów energetycznych
  • rozwój lotnictwa i transportu morskiego
 2. Burzliwy rozwój środków przekazu:
  • rozwój telewizji satelitarnej
  • upowszechnianie telefonów komórkowych i telefaksu
  • gwałtowny rozwój w dziedzinie komputeryzacji i informatyki
  • upowszechnianie Internetu
 3. Zastępowanie systemu maszynowego przez system zautomatyzowany
 4. Rozwój nowoczesnych metod marketingowych i technik sprzedaży

Czynniki strukturalne

(ang. structural factors) są związane z posiadaniem przez kraje surowców, powodujących uprzemysłowienie.


Wśród czynników strukturalnych wyróżniamy:

 1. Rodzaj i znaczenie posiadanych surowców (np. surowce energetyczne, które są najważniejszym czynnikiem wytwórczym dla współczesnej gospodarki)
  • rozwój metod eksploatacji surowców
  • poprawa efektywności przetwarzania i składowania surowców
 2. Warunki agroklimatyczne (rodzaj klimatu, dostępność zbiorników wodnych, zaplecze techniczne)
 3. Zasoby pracy i kapitał ludzki (wykształcenie, umiejętności, zamożność społeczeństwa, dostęp do taniej siły roboczej)
 4. Zasoby kapitału (rozwój infrastruktury gospodarczej, poziom kultury technicznej, rozwój nowoczesnej produkcji); jest najważniejszym czynnikiem strukturalnym

Czynniki koniunkturalne

(ang. prosperital factors) mają okresowy wpływ na gospodarkę światową, związane są z wahaniem popytu i podaży na rynku międzynarodowym.


Do czynników koniunkturalnych zaliczamy:

 1. Wpływ wahań koniunktury gospodarczej na międzynarodowy handel i usługi
 2. Świadome działania głównych uczestników rynku światowego
 3. Wzrost powiązań ekonomicznych pomiędzy gospodarkami światowymi

Czynniki instytucjonalne

(ang. institutional factors) mają coraz większy wpływ na wzrost wymiany międzynarodowej.


Czynniki instytucjonalne obejmują:

 1. Ustrój polityczny:
  • upowszechnianie jednolitego systemu społeczno-ekonomicznego
  • wzrost liberalizacji działalności gospodarczej
 2. Poprawa polityki gospodarczej państwa:
  • powstawanie warunków sprzyjających kształtowaniu się globalnego rynku towarów, usług i czynników produkcji
  • kierowanie się przez państwo kryterium zysku
  • rozwój przedsiębiorstw międzynarodowych i korporacji transnarodowych
  • wzrost polityki pointegracyjnej (znoszenie ceł i ograniczeń)
  • tworzenie organizacji o charakterze integracyjnym, które ułatwiają działanie mechanizmów rynku i konkurencji
 3. Upowszechnianie traktatów i umów międzynarodowych

 4. Autor: Anna Bernaciak
  Źródło: Encyklopedia Zarządzania
  Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry