Ocena brak

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA NAPŁYWANIE KAPITAŁU DO POLSKI

Autor /Emilia Dodano /08.04.2011

 

Rok 2000 był dla Polski, rokiem rekordowym pod względem napływu obcego kapitału. Inwestycje według PAIZ, w tym okresie wyniosły 10,6 mld. USD. Zaś w latach następnych obserwowano spadek. PAIZ przewiduje, że już w roku 2003 możemy spodziewać się wzrostu napływu kapitału zagranicznego w granicach 6 mld USD, a po przystąpieniu do UE wartość inwestycji może wzrosnąć do ok. 7-8 mld USD rocznie.

Kraje Unii Europejskiej są jednym z głównych źródeł dopływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych, które wpływają na zmiany strukturalne polskiej gospodarki, dynamikę jej rozwoju, w tym również na wielkość i dynamikę polskiego eksportu.

 

Głównym czynnikiem przyciągającym kapitał zagraniczny w formie bezpośrednich inwestycji gospodarczych jest wysoka stopa wzrostu gospodarczego. Z kolei wzrost gospodarczy jest pozytywnie skorelowany z postępami w prywatyzacji. Prywatyzacja bowiem z założenia wiąże się z bardziej efektywnym gospodarowaniem czynnikami produkcji, a tym samym przyśpieszeniem postępu technicznego, wzrostem wydajności pracy i obniżką kosztów. Tym samym napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych warunkujący sprawność przemian własnościowych i strukturalnych i przyczyniający się do rozwoju gospodarczego staje się procesem samonapędzającym, co przejawia się coraz wyższą jego dynamiką.

Ważnymi czynnikami są również konkretne zachęty finansowe oraz zapewnienie stabilnych dzisiaj spójnych przepisów prawnych.

W interesie polskim leży by kapitał zagraniczny ulokowany w kraju przyczyniał się do stabilnego wzrostu gospodarczego i rozwoju kraju oraz wspomagał ewolucję państwa w kierunku dojrzałej gospodarki rynkowej. Istotne jest więc by podjęte w Polsce inwestycje zagraniczne nie miały charakteru spekulacyjnego, a przeciwnie przez trwałe zakorzenienie w gospodarce i kooperację z podmiotami krajowymi przyczyniały się do budowy konkurencyjnych struktur rynkowych włączonych w gospodarkę światową.

Ważnymi czynnikami wpływającymi na napływ kapitału do Polski jest: bliska perspektywa członkostwa w UE, obecność wysoko kwalifikowanych kadr, tania i liczna siła robocza, nie ma problemów z zakupem ziemi pod inwestycje, ale dodatkowo jest ona tania, ograniczona biurokracja, doskonała jakość infrastruktury oraz korzystne warunki oferowane inwestorom i występujące ustawodastwo.

Napływ kapitału do Polski jest również spowodowany tym, że kraje Europy środkowej i Wschodniej stały się atrakcyjne ze względu na: wzrost stabilności politycznej, duża sprzedaż aktywów państwowych oraz odczuwalna przez zagraniczne koncerny presja na obniżkę kosztów. Zaś czynnikiem zewnętrznym był kryzys w Rosji i krajów najbardziej z nią gospodarczo związanych. Większość inwestycji, które nie dotarły do tej części świata, zaabsorbowała Polska. Ponadto w Polsce zainwestowano część kapitału, który wycofany został z Rosji i innych krajów proradzieckich.

 

Na koniec 2001 roku największym inwestorem w Polsce były firmy z Francji, które łącznie zainwestowały do tej pory 10,22 mld USD. Francuzi inwestowali w telekomunikację, handel, produkcję materiałów budowlanych oraz elektronikę.Na drugim miejscu znalazły się firmy z USA, z łącznymi inwestycjami w wysokości 7,8 mld USD, a na trzecim - firmy z Niemiec z inwestycjami w wysokości 7,1 mld USD. Kolejne miejsca zajęli inwestorzy: z Holandii (4,6 mld USD), Włoch (3,5 mld USD), Wielkiej Brytanii (2,7 mld USD), konsorcja międzynarodowe (2,5 mld USD) oraz inwestorzy ze Szwecji (2,3 mld USD). Pierwszą dziesiątkę największych inwestorów zamyka Korea (1,6 mld USD) i Rosja (1,3 mld USD).

 

Najważniejszymi inwestorami zagranicznymi, według wartości skumulowanej zaangażowanego kapitału są firmy: France Telecom, Fiat, Daewoo, Citibank, RAO Kasprom,Viventi, Unitek Pan Europe Communication. W Polsce kapitał zagraniczny zaczął się przemieszczać z działalności produkcyjnej do sektora usług, głównie pośrednictwa finansowego ( banki i ubezpieczenia) oraz handlu. Było efekt liberalizacji rynku usług w Polsce. Dzięki liberalizacji inwestorzy zagraniczni uzyskali dostęp do nowych obszarów polskiego rynku. Lecz kapitał zagraniczny w firmy pośrednictwa finansowego już się jednak kończą, ze względu na to, że większość banków została już sprywatyzowana.

Inwestorzy zagraniczni lokują kapitał głównie w dużych miastach gdzie rozwinięta jest odpowiednia infrastruktura tj. m.in. w: Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu.

Podobne prace

Do góry