Ocena brak

CZYNNIKI ŚRODOWISKA RODZINNEGO WPŁYWAJĄCEGO NA WYCHOWANIE DZIECI W RODZINIE

Autor /weronika Dodano /16.03.2011

Według E. Jackowskiej:

•  społeczno-ekonomiczne - określające pozycję społeczną i ekono­miczną rodziny i jej poszczególnych członków:

•  warunki bytowe rodziny: poziom dochodów, sytuacja miesz­ka­niowa

•  źródła utrzymania rodziny - zawód rodziców i innych doro­słych członków rodziny, źródła utrzymania rodziny nie zwią­zane z pracą zawodową jej członków

•  więź pomiędzy rodziną a środowiskiem - więź z dalszą ro­dziną, więź sąsiedzka, więź z grupą etniczną

•  kulturalne - określające poziom kultury życia codziennego:

•  wykształcenie rodziców i innych członków rodziny

•  wzorzec kulturalny obowiązujący w rodzinie, określający m. in. podział obowiązków domowych w rodzinie, zasady wy­chowywania dzieci i sposób spędzania czasu wolnego

•  poziom potrzeb kulturalnych rodziców i innych członków ro­dziny

•  pedagogiczne - określające metody i środki stosowane w wycho­waniu dzieci:

•  warunki opieki nad dzieckiem, kontrola zachowania dziecka

•  normy i wartości przekazywane dziecku w wychowaniu

•  zakazy i wymagania

•  nagrody i kary

•  psychologiczno-społeczne - określające strukturę rodziny, sto­sunki wewnątrzrodzinne, właściwości osobowości rodzi­ców i innych członków rodziny:

•  struktura rodziny - skład osobowy, stosunki prawno-spo­łeczne łączące członków rodziny, liczba dzieci w rodzinie, po­zycja dziecka określona przez kolejność jego narodzin

•  więź uczuciowa między dzieckiem a matką i ojcem

•  więź uczuciowa między matką a ojcem

•  więzi uczuciowe między innymi członkami rodziny

•  osobowościowe cechy matki, ojca i innych członków ro­dziny

Według S. Kawuli:

 

1. ekonomiczno-społeczne :

•  wielkość rodziny i jej struktura

•  pochodzenie społeczne rodziców

•  źródła utrzymania rodziny (zawód ojca, dochodowość ro­dziny)

•  sprawowanie opieki materialnej nad dziećmi (warunki mieszka­niowe rodziny, jakość odżywiania, jakość ubioru dzieci)

•  podział pracy i ról w rodzinie (praca zawodowa matki poza domem lub praca produkcyjna dzieci)

2. kulturalne :

•  wykształcenie rodziców lub dokształcanie się i zdobywanie kwalifikacji przez rodziców i innych członków rodziny

•  wzory kulturowe i wychowawcze uznawane przez rodziców

•  sposoby spędzania wolnego czasu przez członków rodziny (ko­rzystanie ze środków kultury masowej i inne formy)

•  stosunek rodziców do nauki szkolnej dzieci i ich przyszłego za­wodu (stwarzanie warunków do nauki w domu i w szkole, problem planu życiowego dzieci)

•  stosunek członków rodziny (rodziców) do tradycji i nowości

3. psychopedagogiczne :

•  ogólna atmosfera panująca w środowisku rodzinnym (występu­jące zaburzenia, więzi uczuciowe między wszystkimi członkami rodziny)

•  charakter stosunków pomiędzy rodzicami

•  charakter stosunków pomiędzy rodzicami a dziećmi

•  charakter kontroli rodziców nad dziećmi

•  stosowane środki wychowawcze

 

Czynniki rozwoju dziecka:

 

wyposażenie, z którym człowiek przychodzi na świat

podstawowe dopasowanie własna tempo, pomoc

zadania osób wymagań aktywność w rozwoju

znaczących w otoczenia do człowieka

rozwoju możliwości

człowieka jednostki

 

 

Podobne prace

Do góry