Ocena brak

CZYNNIKI SPOŁ. RÓŻNICUJĄCE W KULT. FIZ.

Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012

Zróżnicowanie uczestnictwa w kulturze fizycznej wynika z różnorodności treści i form samej kultury fizycznej oraz uwarunkowań i okoliczności ich realizacji. Najczęściej ,w zawężonym ujęciu, kategoria uczestnictwa określa udział w zorganizowanych zajęciach wychowania fizycznego, uprawianie sportu i rekreacji fizycznej i traktowania jej jako suma rożnych form aktywności ruchowej praktykowanych przez poszczególne grupy, podgrupy czy zbiorowości społeczne. W tym przypadku przejawy uczestnictwa można podzielić na aktywne, bezpośrednie /uprawianie dyscyplin sportu, ćwiczenia fizyczne/ i pośrednie, towarzyszące /kibicowanie, organizowanie zawodową i zajęć sportowych/

Uczestnictwo w kulturze fizycznej jest procesem warunkującym społecznie i w określonych warunkach społecznych może być pełniejsze, bogatsze, obejmujące liczne formy, w innych natomiast – ubogie i jednostronne. Pewne czynniki społeczne sprzyjają rozwojowi uczestnictwa w kulturze fizycznej, inne natomiast ten rozwój hamują. Płeć wiek, sytuacja rodzinna, wykształcenie i przynależność społeczno-zawodowa, wielkość dochodów – to cechy które wpływają na poziom i charakter uczestnictwa w kulturze fizycznej.

Podobne prace

Do góry