Ocena brak

CZYNNIKI OTOCZENIA STOPNIA II (zewnętrznego)

Autor /Sophia Dodano /25.04.2011

 

Środowisko naturalne.

Prowadzenie każdej działalności przynosi końcowy efekt w postaci konkretnego dobra, ale również uzyskuje się różnego rodzaju odpady. Odpady te odpowiednio zagospodarowane mogą być jak najmniej uciążliwe dla otoczenia i środowiska. Również w przypadku oddziału wewnętrznego istnieje taki problem. W wyniku prowadzonej działalności oddział wewnętrzny produkuje głównie odpady pochodzenia medycznego. Odpadem jest również zużyty sprzęt medyczny jednorazowego użytku. Odpadem są również ścieki. Część tych odpadów jest spalana w przyzakładowej spalarni, część (szczególnie niebezpiecznych dla środowiska) jest odbierana przez wyspecjalizowane instytucje i tam odpowiednio utylizowana. Ścieki są odprowadzane do miejskiej oczyszczalni ścieków.

 

Kondycja ekonomiczna regionu.

Opisywany Zespół Opieki Zdrowotnej usytuowany jest na pograniczu dawnych trzech województw: kieleckiego, piotrkowskiego i częstochowskiego. Jest to region o charakterze rolniczym. Funkcjonuje tutaj nieliczny przemysł budowlany oraz zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego. Około 55% to ludność w wieku produkcyjnym, z czego 22% to bezrobotni. Przyrost naturalny jest niewielki i wynosi 2,1 na 1000 mieszkańców. Inflacja w miesiącu marcu spadła o 0,1 punktu do 10,3% w skali rocznej. W drugiej połowie marca ceny żywności wzrosły o 0,3% w porównaniu z pierwszą połową i o 0,8% w stosunku do drugiej połowy lutego.

 

Regulacje państwowe.

ZOZ we Włoszczowie jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej i działa na podstawie:

Zakład ten do 28 listopada 1998r. był jednostką budżetową finansowaną z budżetu wojewody. Z dniem 29 listopada 1998r. został na podstawie art. 53 ustawy 1/1 utworzony jako samodzielny zakład.

Gospodaruje on samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i majątkiem Skarbu Państwa. Środki finansowe na działalność usługowo-medyczną od 01 stycznia 1999r. pochodzą ze składek zdrowotnych podatników, a ZOZ otrzymuje je ze Świętokrzyskiej Kasa Chorych.

Samodzielny publiczny ZOZ posiada osobowość prawną. Jako osoba prawna jest podmiotem stosunków cywilno-prawnych, a także podmiotem gospodarczym prowadzącym na własny rachunek działalność gospodarczą.

 

Konkurencja.

W chwili obecnej po przeprowadzonej reformie służby zdrowia pacjenci mają prawo wyboru jednostki zdrowotnej z której usług chcieliby korzystać. Dlatego stawia to nowe wyzwania przed Zakładami Opieki Zdrowotnej w gestii których jest pozyskanie jak największej liczby potencjalnych klientów. Przedstawiony ZOZ jest w o tyle korzystnej dla siebie sytuacji, iż w okręgu kilkudziesięciu kilometrów nie ma innego podobnego zakładu medycznego zarówno publicznego, jak i prywatnego.

 

Poziom techniki.

Jakość świadczonych usług w dużej mierze zależy od poziomu techniki jaki jest wykorzystywany. Nauki medyczne w ostatnich latach uczyniły ogromny postęp. Jest to związane z wykorzystaniem nowych technik leczenia, zastosowaniu nowych lekarstw oraz konstruowaniem coraz bardziej skomplikowanego i dokładnego sprzętu medycznego, którym można wykonać bardzo złożone zabiegi. Jednakże nowoczesne technologie kosztują, i tak jest również w tym przypadku. Biorąc pod uwagę również obecny stan publicznej służby zdrowia, korzystanie z nowych urządzeń, stosowanie nowych technik, staje się praktycznie niemożliwe w większości placówek tego typu, gdzie brakuje środków na świadczenie podstawowych usług, czy korzystanie z podstawowego sprzętu. Reasumując można stwierdzić, iż dostępny poziom techniki w tej dziedzinie jest dość wysoki, jednakże brak środków uniemożliwia jego stosowanie. Przed wprowadzeniem reformy wszelakie decyzje dotyczące zakupu specjalistycznego sprzętu były podejmowane odgórnie. Po reformie czynności te leżą w gestii placówki i są finansowane z jej środków.

Podobne prace

Do góry