Ocena brak

Czynniki determinujące znaczenie marketingu globalnego

Autor /Evelyn Dodano /12.04.2011

 

Do podstawowych czynników które wyznaczają znaczenie stosowania zasad marketingu globalnego zaliczyć należy globalizację rynków wynikłą przede przez wszystkim przemiany społeczno-polityczne w byłych krajach socjalistycznych (wśród nich Polska), prywatyzacja przedsiębiorstw i dążenie tych krajów do ustanowienia gospodarki rynkowej. Bardzo istotnym czynnikiem jest również przyspieszenie przepływu informacji(w szczególności rozwój sieci telekomunikacyjnych, sieci telefonii komórkowej, internetu), transportu międzynarodowego, komunikacji oraz transakcji finansowych prowadzące do wzrostu handlu światowego i inwestycji, głównie między Ameryką Północną, Zachodnią Europą oraz krajami Dalekiego Wschodu. Stopniowy spadek dominacji i konkurencyjności Stanów Zjednoczonych na rynkach międzynarodowych oraz rosnąca siła gospodarcza Japonii i kilku innych krajów dalekowschodnich. Bardzo istotny staje się również proces powstawania nowych organizacji ponadnarodowych, doskonałym przykładem może być tu ASEAN, EFTA, Unia Europejska, wraz z którą następuje proces integracja systemów walutowych np. wprowadzenie wspólnej jednostki walutowej w całej zjednoczonej Europie (EURO). Mówiąc o rozwoju organizacji ponadnarodowych należy również wspomnieć o narastającej liczbie barier handlowych ustanawianych przez kraje grupy krajów w celu ochron swych rynków przed konkurencją z zagranicy przy jednoczesnej redukcji barier wewnątrzorganizacyjnych.

Ważnym czynnikiem globalizacji rynków który determinuje rozwój i działanie marketingu globalnego jest również rosnąca liczba transakcji barterowych w międzynarodowej wymianie handlowej, stopniowe otwieranie się nowych, dużych rynków takich jak Chiny, Europa Wschodnia, Daleki Wschód oraz kraje arabskie,

wzrastająca tendencja międzynarodowych korporacji do wychodzenia poza granice ze swymi zakładami i stawiania się firmami ponadnarodowymi oraz wzrost liczby marek produktów w takich jak samochody, żywność, odzież, sprzęt elektroniczny itp. oraz rosnąca liczba fuzji i aliansów strategicznych przedsiębiorstw z rożnych krajów

Wszystkie te czynniki (występujące osobno lub też w powiązaniu z innymi czynnikami, jak UE i EURO) decydują o podjęciu globalnej działalności rynkowej a co za tym idzie globalnej działalności marketingowej. Podjęcie decyzji tej przez firmę może nastąpić również poprzez zaatakowanie krajowego rynku przedsiębiorstwa przez firmy globalne które oferują produkty lepsze lub tańsze. Firma zaatakowana może zdecydować się na kontratak wobec konkurentów na ich krajowych rynkach. Można też stwierdzić że pewne rynki zagraniczne stwarzają możliwości osiągnięcia lepszych zysków niż rynek krajowy.

Głównymi czynnikami determinującymi kierującymi firmy ku globalizacji działań są w powszechnej opinii:

  • -         koszty w wielu branżach, np. samochodowej, globalizacja produkcji rzeczywiście może się przyczynić do oszczędności. Przygotowanie jednej reklamy przeznaczonej dla odbiorców na całym świecie powinno teoretycznie być tańsze niż przygotowanie oddzielnych reklam dla każdego kraju.

  • -         szybkość z jaką nowy produkt wchodzi na rynek

  • -         konkurencja

  • -         jakość

  • -         media elektroniczne i prasa połączone są z satelitami o zasięgu większym niż obszr jednego tylko kraju. Posiadają zatem regionalną jeśli nie globalną przestrzeń do sprzedania.

  • -         koszty centralnego zarządu - kluczowym czynnikiem kierującym firmy w stronę globalizacji jest potrzeba uzasadnienia kosztów bieżącego zarządu centralnego. Centralny zarząd przenosi najlepsze pomysły z jednego oddziału do drugiego oraz czuwa nad wspólną nauką wszystkich jednostek, wspólnym wyciąganiem wniosków. Osiągnięcie korzyści ze wspólności wymaga centralnego przywództwa. 

Podobne prace

Do góry