Ocena brak

Czynnik demograficzny w stosunkach międzynarodowych

Autor /Wacek Dodano /24.07.2011

(zaludnienie, przyrost naturalny, przekrój wiekowy ludności, migracje). Współcześnie wyraźnie maleje wpływ uwarunkowań demograficznych na stosunki międzyn. W przeszłości liczba ludności pełniła rolę decydującą w określaniu potęgi państwa. Od XIX do początku XX w. widziano jedno ze źródeł militarnej siły państwa w wysokim przyroście naturalnym. Jednak postęp technologiczny wpłynął na spadek znaczenia tego kryterium. Podstawą siły państwa stał się nie potencjał ludnościowy, lecz globalny dochód narodowy i poziom rozwoju gospodarczego. Obecnie uważa się że stabilizacja ludności nastąpi na poziomie 8,2 mld. Szacuje się , że średnio co 1 sekundę rodzi się troję dzieci na świecie. W świecie zaznacza się wyraźny podział na północ i południe. Linia ta odzwierciedla dysproporcje ludnościowe i cywilizacyjno-techniczne.

Państwa rozwijające się dysponują 70 – cioma procentami ludności świata w stosunku do państw rozwiniętych. Państwa rozwijające się nadają ton tym drugim, ale szacuje się, że może tu jednak nastąpić zmiana w polityce, gdyż ta dysproporcja ludnościowa jest ogromna. Także rozmieszczenie ludności jest nierównomierne. Obok obszarów rzadko zaludnionych występują megamiasta (powyżej 4 mln ludności). Tak więc mamy wielkie skupiska i puste przestrzenie. Widzimy coraz większy przyrost rasy czarnej i żółtej. Miejscami najbardziej zaludnionymi jest Azja Pd.-Wschodnia, Wschodnie wybrzeże USA, Europa Zachodnia, Dolina Gangesu.

Tu widzimy przeludnienie tych obszarów. W wyniku procesów urbanizacyjnych powstają wspomniane już megamiasta i wielkie aglomeracje miejskie. Odnośnie megamiast warto powiedzieć, że wywołują one kryminogenność, narkomanię, przestępczość a z drugiej strony są bardzo tolerancyjne. Jeśli chodzi o strukturę wieku, to możemy stwierdzić, że Europa jest stara a Afryka młoda. Europa więc się starzeje, czego przyczyną jest mniej więcej propagowany model rodziny na tym kontynencie (2+2). Ważnym problemem są również migracje (przemieszczanie się ludności), co może naruszyć struktury społeczne czy polityczne w wielu państwach.

W wyniku szybkiego tempa wzrostu ludnościowego w krajach III- go świata można zauważyć, że zmieniają się kierunki działań najważniejszych organizacji międzynarodowych, także zaczęto uzmysławiać sobie powagę sytuacji sfer kryzysogennych na tych obszarach. Coraz częściej widać, że interes mniejszości ustępuje interesowi większości.

Podobne prace

Do góry