Ocena brak

Czynniiki kształtujące oczekiwania badacza - Czynniki Pośredniczące

Autor /EdekDebesciak Dodano /28.06.2011

1. Klimat - badacz stwarza osobom badanym z grupy „+" cieplejszy klimat społeczno-emocjonalny; osoby te traktowane są przez badacza życzliwiej;

2. sprzężenie zwrotne - badacze z większym zainteresowa­ i w sposób zróżnicowany traktują osoby z grupy „+"; inaczej mówiąc, po­święcają im więcej uwagi;

- Osoby badane o wysokim jego poziomie z łatwością będą oddalały od siebie informacje (jako niezgodne z ich wyobrażeniem siebie samych) dwuznaczne czy o niewielkim natężeniu, które nie będą zgodne z ich samooceną. Z kolei osoby badane o niskim poczuciu własnej wartości nie będą się przeciwstawiały napływającym informacjom o swych niepowodzeniach, gdyż bę­dzie to zgodne z ich ogólną koncepcją niskiego poczucia własnej wartości.

- Osoba badana spostrzegająca siebie jako sprawującą kontrolę nad własnym zachowaniem będzie mniej podatna na poddawanie się sprzężeniom zwrotnym płynącym od drugiej osoby (tu: od badacza), modyfikującym jej zacho­wanie, zgodnie z wytworzonymi pozytywnymi lub negatywnymi OIB, niż osoba badana lokalizująca źródło kontroli własnego zachowania na zewnąt

3. wkład  - badacze więcej wymagają od osób z grupy „+"; gdy są to uczniowie, to nauczyciel więcej, i częściej, wymaga (i to-trudniejszego do opanowania materiału) od uczniów, których zaliczył do grupy „sukcesu"; badacz poświęca im więcej uwagi i jest wobec nich bardziej „nauczycielski" (chętniej i dokładniej objaśnia, co mają zrobić);

4. wydajnosć - badacz osobom z grupy „+" stwarza więcej okazji do „wykazania się", do ujawnienia ich „potencjałów".

Im bardziej warunki badania są wy standaryzowane (eksperyment laboratoryj­ny, aparaturowa ekspozycja bodźców i taka sama rejestracja odpowiedzi, brak mo­żliwości ingerencji badacza w pracę osoby badanej itp.) i odbiegają od warunków swobodnego badania klinicznego, tym bardziej maleje udział tych czynników w powstawaniu efektu OIB, a i sam efekt staje się mniejszy.

Podobne prace

Do góry