Ocena brak

Czynniiki kształtujące oczekiwania badacza

Autor /EdekDebesciak Dodano /28.06.2011

1. Osobowość badacza ( postawy, przekonania, wartości)

- Autorytaryzm

- Dogmatyczny styl myślenia

- Postrzeganie innych w kategoriach stereotypów społecznych i przesądów

- Inercyjnosć (odpornosć na informacje nie potwierdzające oczekiwań badacza)

2. Wiedza badacza (znajomość aktualnych teorii, wyników, doświadczenie zawodowe)

3. Informacje o osobie badanej

- charakter informacji o osobie badanej, lokalizowanych na wymiarze: „in­formacje jednoznaczne — informacje dwuznaczne Zatem im więcej dopływa do badacza informacji niejednoznacznych, tym mniejsza szansa na to, że zmieni on pierwotnie wytworzone OIB

- charakter OIB lokalizowanych na wymiarze: „oczekiwania elastyczne — oczekiwania sztywne",Określone pre­dyspozycje osobowościowe badacza skłaniają go do wytwarzania raczej sztywnych niż elastycznych wstępnych OIB i to niekoniecznie opartych na jednoznacznych i pewnych informacjach. Osoby autorytarne, dogmatyczne, przesądne będą częściej skłonne do formułowania przewidywań, których nie będą chciały zmieniać Rzecz jasna, „sztywne" OIB — niejako na mocy ich definicji — są bardziej od­porne na informacje je dyskonfirmujące niż oczekiwania „elastyczne".

- stopień potwierdzenia wstępnych OIB przez zachowanie się osoby badanej lokalizowany na wymiarze: „niski stopień niepotwierdzenia — wysoki stopień nie-potwierdzenia".

Korzystając z wyżej wyszczególnionych i scharakteryzowanych źródeł wstęp­nych OIB, badacz formułuje je względem zachowania się osoby badanej. Odróż­niamy OIB dotyczące spodziewanych niepowodzeń osoby badanej (w skrócie: oczekiwania negatywne) od oczekiwań dotyczących spodziewanych sukcesów tej osoby (w skrócie: oczekiwania pozytywne). Negatywne OIB prowadzą do efektu Golema. a pozytywne do efektu Galatei

Do góry