Ocena brak

Czym zajmuje się psychologia?

Autor /Huzar Dodano /31.01.2012

Nie ma takich testów laboratoryj­nych, które mogłyby odzwierciedlić ludzkie myśli, zatem procesy umysłowe trzeba poznawać innymi sposobami: przez obserwację, introspekcję, badanie sprawności umysłowej oraz analizę zachowania.
Psychologia jako niezależna gałąź nauki po­jawiła się dość późno - do końca dziewięt­nastego wieku uważano ją jedynie za część filozofii i dopiero w dwudziestym wieku rozwinę­ła się jako szeroka dziedzina wiedzy obejmująca naukowe badania procesów mentalnych i wszel­kich form zachowania.
Przedmiotem zainteresowania psychologów są zatem złożone procesy umysłowe, tymczasem na Zachodzie nauka na wczesnym etapie rozwoju traktowała wszystkie zjawiska dotyczące człowie­ka, łącznie z procesami mentalnymi, jako całość. Pierwszego w epoce nowożytnej zdecydowanego rozróżnienia pomiędzy ciałem a umysłem doko­nano na początku XVII wieku, kiedy to francuski filozof René Descartes (Kartezjusz) rozwinął duali­styczną teorię istnienia dwóch rodzajów bytu: ciała i duszy. Przy takim założeniu zachowanie ludzkie również można podzielić na dwie kategorie: bez­wiedne, mechaniczne, charakterystyczne dla ciała, i rozumne, którego miejscem jest umysł, a jego opisem zajmują się filozofowie.
Pod koniec XVII wieku poglądy na temat natu­ry czynności psychicznych zostały zrewolucjoni­zowane przez filozofów brytyjskich - empirystów, którzy twierdzili, że źródłem wiedzy ludzkiej jest obserwacja świata zewnętrznego, a nie, jak utrzy­mywał Kartezjusz, nasze wnętrze, myśląca dusza.
Sam termin „psychologia" został wprowadzony dopiero w XVIII w. Pochodzi on od greckiego słowa psyche oznaczającego pierwotnie „oddech", czyli coś ulotnego jak dusza. Psychologia jest to więc dziedzina nauki zajmująca się powstawaniem
i przebiegiem procesów psychicznych, cechami psychicznymi człowieka i regulacją jego stosun­ków z otoczeniem.

Podobne prace

Do góry