Ocena brak

Czym zajmuje się dietetyk?

Autor /Grzebyk Dodano /31.01.2012

Funkcjonowanie naszego organizmu zależy w dużym stopniu od tego, jak się odżywiamy. Dietetycy posiadają gruntowną wiedzę na temat wpływu składni­ków pożywienia na funkcje całego organizmu i potrafią je tak zesta­wiać, aby ustalona dieta odpowia­dała nawet ludziom cierpiącym na rozmaite schorzenia.
Produkty żywnościowe typu fast food, na przykład hamburgery, zapiekanki, tosty, pizze czy frytki są w naszym kraju coraz bar­dziej popularne. Jednak dietetycy przekonują nas, że codzienne spożywanie tego rodzaju potraw jest szkodliwe dla zdrowia. Dietetyk to specjalista w dziedzinie racjonalnego żywienia, który wie, jakie składniki zawierają poszczególne pokarmy, w jaki sposób są one przyswajane przez organizm oraz jaki wpływ wywierają na poszczególne funk­cje komórek i narządów.
Dobrze wyważona dieta - sposób żywienia -nie tylko pomaga zachować zdrowie, ale może wspomóc leczenie pewnych dolegliwości. Zdrowa dieta powinna zawierać odpowiednie ilości wszyst­kich potrzebnych organizmowi składników odżyw­czych - węglowodanów, tłuszczów, białek, mikro­elementów i witamin - a ponadto produkty bogate w błonnik. Fast food zawiera mało wymienionych składników, natomiast odznacza się wysoką zawar­tością tłuszczów.
Propagowanie racjonalnego odżywiania to bar­dzo ważne zadanie profilaktyki, która obejmuje zespół środków i działań mających na celu zapo­bieganie zjawiskom niekorzystnym, między inny­mi chorobom. Dietetycy pomagają ludziom wybrać taką dietę, jaka najskuteczniej pomoże zachować dobry stan zdrowia i wyjaśniają, które pokarmy będą działały korzystnie na organizm, a których należy unikać.
Kolejnym ważnym zadaniem dietetyków jest opracowywanie specjalnych diet leczniczych, sto­sowanych jako część terapii w leczeniu pewnych schorzeń albo dolegliwości fizycznych. W Polsce dietetycy zajmują się przede wszystkim tym wła­śnie zagadnieniem. Na przykład chorzy na cukrzy­cę powinni stosować dietę z wysoką zawartością błonnika, a niską zawartością tłuszczu, natomiast pacjentom z niektórymi schorzeniami wątroby zale­ca się dietę niskobiałkową.
Nie można także zapominać o tym, że każdy pokarm ma określoną wartość energetyczną. Wszystkie przyjmowane przez nas składniki pokar­mowe zostają przekształcone w energię i są wy­korzystywane przez organizm przy spełnianiu róż­norodnych funkcji. Przy wykonywaniu każdej, nawet najbardziej elementarnej czynności, jak cho­dzenie czy bieganie, organizm zużywa energię. Nieustannie zachodzące w organizmie procesy wzrostu i regeneracji tkanek powodują także stra­tę energii. Człowiek musi codziennie zjeść tyle pokarmów, by dostarczyć organizmowi energii nie­zbędnej do wypełnienia wszystkich funkcji. Jeśli jemy za mało, odczuwamy niepokój i zmęczenie. Jeśli jemy za dużo, nadmiar energii zostaje zma­gazynowany w postaci tkanki tłuszczowej, co pro­wadzi do nadwagi. Dietetyk pomaga walczyć z oty­łością, opracowując diety niskokaloryczne, których stosowanie ma ograniczyć ilość dostarczanych organizmowi kalorii i doprowadzić do zmniejsze­nia masy ciała.
Profilaktyka.
W ramach działań profilaktycznych dietetyk stara się informować ludzi, na czym polega racjonalne odżywianie się umożliwiające zachowanie zdro­wia i sprawności fizycznej. Współpracuje z pie­lęgniarkami, pracownikami opieki społecznej, położnymi, nauczycielami i lekarzami, dostarczając im najnowszych informacji. W rezultacie praca die­tetyków wymaga umiejętności wyjaśniania zależ­ności między sposobem odżywiania się, a ogólną sprawnością organizmu w prosty, zrozumiały spo­sób. Dietetycy pracują w różnych środowiskach i charakter ich pracy zależy od tego, kto ich zatrud­nia i w jakim celu.
Układanie diet.
Wielu pacjentów przebywających w szpitalach pozostaje na diecie leczniczej. Dietetyk, w poro­zumieniu z lekarzem prowadzącym, zajmuje się planowaniem optymalnej diety i omawia z pra­cownikami kuchni sposób przygotowania posiłków. Zwykle nie gotuje on samodzielnie, ale wie, jak należy przygotować potrawy, by maksymalnie wykorzystać wszystkie składniki odżywcze w nich zawarte. Doradza też pacjentom, jaką dietę mają stosować po powrocie do domu. Jeśli pacjent jest odżywiany sztucznie, przed dietetykiem stoi odpo­wiedzialne zadanie kontrolowania, czy płyny po­dawane choremu zawierają wszystkie podstawowe substancje niezbędne do utrzymania go przy życiu.
Zdarza się, że dietetyk bierze udział w pracy badawczej; najczęściej polega ona na planowaniu eksperymentów żywieniowych i precyzyjnym od­mierzaniu ilości podawanych pacjentom składni­ków pokarmowych. Przeprowadzane z wielką dokładnością doświadczenia pozwalają w sposób naukowy ocenić wpływ poszczególnych substan­cji na ludzki organizm.
Niektórzy dietetycy prowadzą kliniki dla ludzi, którzy nie muszą być hospitalizowani, ale potrze­bują specjalistycznej pomocy w zakresie odży­wiania, na przykład cierpiący na cukrzycę, choro­by jelit czy pewne rodzaje alergii.
Poza szpitalami dietetycy są czasem zatrudnia­ni w stołówkach szkolnych, zakładowych czy sana­toryjnych, w domach wczasowych i domach opie­ki społecznej.
Inne zadania
Dietetyk to osoba zajmująca się popularyzowaniem zdrowego stylu życia i odżywiania, współuczestni­cząca w kształceniu kucharzy, farmaceutów, leka­rzy i instruktorów opieki społecznej. Niektórzy przedstawiciele tego zawodu piszą artykuły do prasy czy prowadzą programy radiowe lub telewi­zyjne, by w ten sposób informować jak najwięcej ludzi o zdrowych produktach spożywczych i rac­jonalnych sposobach odżywiania się.
Przemysł spożywczy zatrudnia dietetyków podczas procesu powstawania produktów żywno­ściowych i do badania jakości wyrobów wypusz­czanych na rynek. To właśnie specjaliści z dzie­dziny żywienia ustalają skład chemiczny i wartość kaloryczną produktów spożywczych sprzedawa­nych w sklepach.
Sportowcy konsultują z dietetykami swoje różnorodne potrzeby żywieniowe. Przykładowo bokser czy ciężarowiec musi stosować dietę wyso-kobiałkową, sprzyjającą przyrostowi masy mię­śniowej . Lekkoatletom potrzebna jest inna dieta -taka, która dostarcza dużo kalorii, ale pozwala za­chować szczupłą i zwinną sylwetkę. Większość najlepszych drużyn piłki nożnej, koszykówki i siat­kówki, a także zawodowych sportowców innych dyscyplin konsultuje się z „żywieniowcami" w na­dziei, że pomogą im utrzymać szczytową formę i zachować zdrowie.
Rynek pracy nie wykazuje zapotrzebowania na olbrzymią liczbę dietetyków, ale jest to niewątpli­wie ważny i interesujący zawód. Profesjonalni die­tetycy mają zwykle ukończone studia wyższe, posiadają także szeroką wiedzę z chemii, biologii i matematyki. Dietetyk musi interesować się sty­lem życia i odżywiania, mieć pozytywny stosunek do innych ludzi, być praktycznym w działaniu i posiadać zdolność sprawnego wyrażania się, zarówno werbalnie, jak i na piśmie.

Podobne prace

Do góry