Ocena brak

Czym się różni kultura od natury

Autor /henio Dodano /10.04.2011

 • Kultura jest wyłącznie związana człowiekiem, człowiek jest twórcą kultury

Natura nie jest kulturą- nie jest wytworem kultury , człowiek jest w połowie wytworem kultury

 • Kultura jest zjawiskiem ponadjednostkowym

 • Kultura jest powtarzana np. język jest powtarzany

 • Kultura jest elementem wyuczonym

 • Kultura jest mechanizmem adaptacyjnym ( jest odpowiedzią na potrzeby człowieka

Bezpieczeństwo – policja

Uczenie – szkoła

 • Ma wymiar przestrzenny – człowiek zdobył ziemię w większości

 • Kultura jest systemem – posiada wewnętrzną logikę (np. na czerwonym świetle nie jedziemy)

System składa się z 4 obszarów:

 • Materialno- technologicznej

 • Społecznej

 • Ideologicznej

 • Psychicznej

Płaszczyzna kultury:

 • Materialna- (coś namacalnego np. książka, telefon)

 • Behawioralna – związana z zachowaniem człowieka

 • Psychologiczna

 • Zewnętrzna – wszystkie czynności związane z tworzeniem i odbiorem dzieła kulturowego

 • Wewnętrzna

 • Aksjologiczno-normatywną

Dwa podejścia do kultury:

 • Jest pewną własnością ludzkich zbiorowości

 • Jest traktowana jako pewien system wzorów o określonym kształcie i treści, ten system staje się obiektem analizy

Kultura nie jest wartościująca, nie ma gorszych i lepszych kultur.

Kultura jest opisowa- przedstawia szersze konteksty ( jest różnica pomiędzy kulturowy a kulturalny).

Kulturalny- element nacechowany wartościująco, np. element przepuszczania w drzwiach

Kulturowy- obiekt zainteresowania socjologów ; kultura była na początku związana z rolnictwem, z uprawą roli czyli z wchodzeniem człowieka w naturę.

DEFINICJE:

 • NOMINALISTYCZNE- kultura to religia, cywilizacja

 • HISTORYCZNE- których aspektem jest przekazywanie elementów dorobku

„kultura to całokształt zobiektywizowanych elementów dorobku społecznego wspólnych szeregowi grup i ze swojej racji obiektywnie ustalonych i zdolnych rozprzestrzeniać się przestrzennie”.

Obiekt zobiektywizowany – każdy wie ze to książka, zegarek itd.

 • NORMATYWNE- regulujące stosunki międzyludzkie

 • PSYCHOLOGICZNE- kompetencje kulturowe, które jednostka nabiera

 • STRUKTURALISTYCZNE – te definicje w których, podkreśla się strukturę kultury

 • Geneza kultury- kosmologia – jaki jest początek świata

Podobne prace

Do góry