Ocena brak

Czym są osady lodowcowe?

Autor /Zemi Dodano /31.01.2012

Badania osadów pozostawionych przez dawno już nieistniejące lodow­ce i lądolody dostarczają istotnych danych, które pozwalają wyobrazić sobie, jak wyglądała Ziemia w cza­sach kolejnych zlodowaceń.
Ostatnia seria wielkich zlodowaceń przy­padła na epokę zwaną plejstocenem. Roz­poczęła się ona około 2 milionów lat temu i zakończyła stosunkowo niedawno, bo zaledwie przed dziesięcioma tysiącami lat. W tym czasie kil­kakrotne oziębienie klimatu doprowadziło do powstania lodowców kontynentalnych, czyli lądo-lodów, które posuwając się na południe, wielo­krotnie pokrywały obszary Europy, Azji i Ameryki Północnej. Te ogromne masy lodu pozostawiły trwałe ślady w krajobrazie zlodowaciałych obsza­rów; czy to w postaci wyżłobionych przez siebie form, czy też w postaci form powstałych z mate­riałów naniesionych przez lodowiec. Poruszający się lodowiec transportuje ogromne ilości materia­łu skalnego - nosi on nazwę moreny. Nazwa more­na dotyczy również wszelkiego materiału osadzo­nego przez lodowiec, bądź lądolód. Grubość tych osadów waha się od kilku centymetrów do kilku­set metrów i często stanowią one podstawę do roz­woju żyznych gleb. Są one również źródłem piasku i żwiru wykorzystywanych do produkcji betonu. Wyróżnia się dwa rodzaje osadów lodowcowych: wysortowane i niewysortowane.

Podobne prace

Do góry