Ocena brak

Czym są Etnoklasy

Autor /Abel Dodano /15.09.2011

Etnoklasa to segment narodowego społeczeństwa typu pluralistycznego o imigracyjnym pochodzeniu silnie zaznaczonych w różnicach klasowych, powstały w wyniku skrzyżowania zbiorczej struktury, odzwierciedlającej zróżnicowanie kulturowych i historycznych tradycji poszczególnych grup etnicznych (formowanych w toku procesu asymilacji i akulturacji), ze strukturą klasową w której przejawia się podział dóbr ekonomicznych, dostęp do władzy i udział w życiu kulturalnym. Jest częścią grupy etnicznej zajmującej ściśle określone miejsce w stratyfikacyjnym układzie społeczeństwa oraz jednocześnie częścią klasy społecznej ulokowaną w konkretnej grupie etnicznej. Etnoklasa to jedno z podstawowych pojęć amerykańskich studiów etnicznych. M.H.Gordon wkomponował je w teorię asymilacji, zbudowaną na użytek analizy pluralistycznego charakteru narodu amerykańskiego. Zauważył on, że:

  • ludzie mimo, że pochodzą z tej samej grupy etnicznej, różnią się wartościami i zachowaniami wynikającymi z pozycji społecznej,

  • życie społeczne w obrębie grupy pierwotnej toczy się w ramach tej samej klasy, ale także jednej grupy etnicznej.

Etnoklasa zaspokaja potrzeby przynależności do grupy etnicznej i do klasy. Problem rodzi przynależność tylko do jednej klasy ale nie do jednej grupy etnicznej lub odwrotnie. Następuje wtedy utrata spoistości klas społecznych społeczeństwa pluralistycznego. Grupy etniczne tracą homogeniczność. Siatka etnoklasowych segmentów nie jest jednolita:

  • członkowie danej grupy etnicznej są skupieni szczególnie w jednej z klas, jest to klasa dominująca, która określa sytuację całej zbiorowości etnicznej w obrębie społeczeństwa narodowego,

  • cechą charakterystyczną przynależności do etnoklasy jest możliwość mobilności wertykalnej tzn. zmiany pozycji klasowej w ramach zbiorowości etnicznej,

  • w miarę przesuwania się ku wyższym pozycjom w strukturze klasowej zawartość etnoklasy ulega osłabieniu.

Podobne prace

Do góry