Ocena brak

Czym jest Venture Capital

Autor /mocher Dodano /24.03.2011

Venture Capital, określane często kapitałem ryzyka, stanowi zewnętrzne źródło finansowania przedsięwzięć innowacyjnych związanych z ponadprzeciętnym ryzykiem co do których przewidywany jest ponad przeciętny zysk. Finansowanie nie zweryfikowanych jeszcze na rynku pomysłów, po których spodziewać się można nadzwyczajnych zysków nie jest jednak niczym nowym. Nowy jest jedynie termin, którym określa się takową działalność - venture capital oraz instytucje wspomagające taki rodzaj finansowania.

Zapotrzebowanie na kapitał związany z finansowaniem innowacyjnych przedsięwzięć pojawiło się po raz pierwszy na szerszą skalę w XIX w. Podczas rewolucji przemysłowej w krajach Europy Zachodniej i Stanach Zjednoczonych. Ponieważ przedsiębiorstwom rozpoczynającym działalność brakowało kapitałów poszukiwali oni dawców z zewnątrz. Finansowanie przedsięwzięć o dużym ryzyku ale jednocześnie obiecujących duże zyski obejmowały bogate osoby, rodziny bądź banki. Pierwsza spółka o charakterze porównywalnym ze współczesnymi instytucjami zajmującymi się alokacją kapitału w przedsiębiorstwach, została utworzona w 1822 r. w Belgii przez Societe Generale. Działalność taka podejmowana była przez banki uniwersalne jako forma lokowania wolnych kapitałów w rokujące duże szanse powodzenia przedsiębiorstwa.

Przykładowo w 1911 r. grupa prywatnych bankierów sfinansowała fuzję trzech małych firm, które później rozwinęły się w koncern IBM. Instytucjonalizacja tego terminu nastąpiła po Drugiej Wojnie Światowej w Stanach Zjednoczonych, a prekursorem finansowania za pośrednictwem venture capital uważa się założoną w 1946 r. w Bostonie firmę American Research and Development Corporation. W USA finansowanie za pośrednictwem venture capital w dużym stopniu stymulowane było poprzez wyścig zbrojeń. W Europie tego rodzaju finansowanie na dużą skalę rozwinęło się w latach sześćdziesiątych XX w. zaczynając od jego rozwoju w Wielkiej Brytanii stopniowo stawało się ono alternatywą dla kredytów bankowych. Wyrażenie venture capital zwykle jest związane z inwestycjami dokonywanymi w niekwotowane przedsiębiorstwa na giełdzie, charakteryzującymi się wysokim ryzykiem inwestycyjnym jednocześnie oczekuje się od nich wysokiego zwrotu kapitału.

Niektóre instytucje używają tego terminu jedynie do opisania inwestycji w przedsiębiorstwa na początkowym etapie ich życia gospodarczego, a późniejsze inwestycje nazywane są kapitałem rozwoju „development capital". Od strony rzeczowej venture capital stanowi pewien określony zasób środków pieniężnych wnoszonych do przedsiębiorstwa przez podmioty z zewnątrz. Cechą charakterystyczną tej metody finansowania jest m.in. to, że inwestorzy od których pochodzą środki pieniężne rezygnują z realizacji bieżących zysków, a dopiero gdy przedsięwzięcie się powiedzie uzyskają oni dochody.

Venture capital daje zasadniczo nieograniczone możliwości pozyskiwania kapitałów z zewnątrz, jednak z praktycznego punktu widzenia bardzo trudno znaleźć jest partnera, który gotowy będzie podjąć ryzyko wspólnie z nami. W takim postrzeganiu spółki znajdujące się w układach kooperacyjnych lub cieszących się dużym zaufaniem otoczenia znajdują się w korzystnej sytuacji gdyż ich partnerzy znając ich sytuację i na co dzień współpracując z nimi będą w lepszej sytuacji namawiając ich do finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych o charakterze venture capital. Źródło to dla inwestora jest obarczone bardzo dużym ryzykiem przy którym nie wymagane są zabezpieczenia, a chęć przystąpienia do takiego przedsięwzięcia jest wyrazem woli inwestora.

Spółka inwestor może jednak rozłożyć ryzyko powodzenia przedsięwzięcia na dodatkowe podmioty, które będą miały udział w zyskach w zamian za włożony kapitał w dane przedsięwzięcie inwestycyjne. Venture capital jest dość tanim źródłem finansowania działalności przedsiębiorstw ze względu na to, iż nie wymaga ono spłaty wierzyciela z bieżących zysków, a odkłada ją na moment zakończenia procesu inwestycyjnego i wtedy źródłem zaspokojenia wierzyciela będzie dochód z przedsięwzięcia. Przedsięwzięcie finansowane poprzez venture capital w praktyce nie zawsze spełania wszystkie warunki określone w ww. definicji, spotykane są różne odmiany i formy takiego finansowania.

Venture capital traktuje się jako finansowanie udziałowe na określonych zasadach w pewną kategorię przedsiębiorstw. Ze względu na fazę rozwoju przedsiębiorstwa fundusze venture capital przeważają we wczesnych fazach rozwoju obiecujące znaczne zyski, ryzyko w takim finansowaniu jest bardzo duże ze względu na niemożliwość dokładnego oszacowania szans sukcesu rynkowego. Zakres zaangażowania kapitałodawcy w zarządzanie przedsiębiorstwem jest również duży zwłaszcza w sferę marketingu. Dużo przypadków potwierdza również że finansowanie za pośrednictwem venture capital jest stopniem poprzedzającym finansowanie za pomocą giełdy .

Można to wytłumaczyć w następujący sposób, że na finansowanie w młode dopiero co rozwijające się firmy mogą pozwolić sobie jedynie firmy o silnych pozycjach na rynku, które mają możliwość zaakceptowania niepowodzenia danego przedsięwzięcia jednoczenie poprzez doradztwo stara się to ryzyko możliwie jak najbardziej ograniczyć. Unika się w ten sposób narażania na ryzyko szerokich kręgów inwestorów giełdowych. Dopiero gdy po kilku latach przedsiębiorstwo ustabilizuje swoją pozycję na rynku i ryzyko związane z jego działalnością zostanie ograniczone, dokonuje się publicznej emisji jego akcji.

Podobne prace

Do góry