Ocena brak

Czym jest turystyka?

Autor /Axi Dodano /31.01.2012

Turystyka odgrywa istotną rolę w gospodarce wielu krajów. Oby­watelom daje pracę, a budżetowi państwa pieniądze. I chociaż znaczną część tych pieniędzy przeznacza się na ochronę środo­wiska, to jednak zbyt duża liczba turystów może doprowadzić do jego nieodwracalnej degradacji.
Masowa turystyka jest zjawiskiem stosun­kowo nowym - jej początki sięgają lat pięćdziesiątych. Liczba osób podróżują­cych za granicę wzrosła z 25 milionów w 1950 ro­ku do ponad 440 milionów w roku 1990. Odzwier­ciedla to jednak tylko w części skalę zjawiska, ponieważ aż dwie trzecie turystów podróżuje w granicach własnego kraju.
Celem większości podróży są Stany Zjednoczo­ne, Francja, Włochy, Hiszpania oraz Wielka Bry­tania. W Hiszpanii na przykład, jeszcze w latach 50. turyści byli nieomal nieobecni. W połowie lat 90. liczba osób odwiedzających ten kraj przekro­czyła 40 min rocznie, a co dziesiąty hiszpański pracownik zatrudniony był w przemyśle turystycz­nym. Ogromne pieniądze zostawiane przez tury­stów zasilają budżet kraju, ale nie wolno zapomi­nać, że gwałtowny rozwój turystyki doprowadził do niepożądanych i często nieodwracalnych zmian w środowisku naturalnym wielu regionów.
Do Polski w roku 1996 przyjechało około 87 milionów cudzoziemców, z czego tylko około 27% przybyło w celach turystycznych i wypoczynko­wych. Polska wciąż jednak pozostaje w tej dzie­dzinie daleko w tyle za światowymi potentatami, co wynika z niedostatecznego zagospodarowania tury­stycznego kraju i stosunkowo wysokich cen przy niskim poziomie usług.

Podobne prace

Do góry