Ocena brak

Czym jest Transkrypcja

Autor /Oswald Dodano /13.10.2011

W najprostszym ujęciu jest to przepisanie informacji genetycznej z DNA(kwas dezoksyrybonukleinowy) na mRNA (messenger RNA ).Kolejne trójki nukleotydów wzdłuż łańcucha DNA stanowią informacje o kolejności występowania określonych aminokwasów wzdłuż łańcucha polipeptydowego .Początek procesu transkrypcji polega na związaniu polimerazy RNA z odcinkiem pasma matrycowego DNA (promotorem).Ze względu na dużą liczbę miejsc inicjacji transkrypcji , polimeraza przeszukuje sekwencje nukleotydowe DNA z dużą prędkością .

Natknąwszy się na promotor ,związuje się z nim za pomocą białka sigma .Aby mogło dojść do zapoczątkowania syntezy RNA na matrycy jednej z dwóch nici DNA .nici te musza ulec przejściowemu oddzieleniu . Właściwa inicjacja może być poprzedzona kilkoma inicjacjami poronnymi .Miejsce od którego rozpoczyna się synteza RNA nazywa się miejscem startu ,a odpowiednią parę nukleotydową oznacza się liczba +1.Polimeraza RNA przesuwając się wzdłuż łańcucha DNA wywołuje miejscowe topnienie i przedłuża koniec 3'lancucha RNA .Etap ten nazywamy elongacja .Substratem w tym procesie są rybonukleozydotrifosforany:

- ATP (adenozynotrifosforan)

- GTP (guanozynotrifosforan , powstaje w wyniku hydrolizy wysokoenergetycznego wiązania fosforanowego ATP)

- CTP (cytozynotrifosforan)

- UTP

Reszty monofosforanów ulegają włączeniu do łańcucha RNA z wytworzeniem wiązań 3' - 5' fosfodiestrowych . Uwolniony pirofosforan ulega hydrolizie do fosforanu .Cały proces jest egzoergiczny. W tym procesie powstaje przejściowo struktura hybrydowa DNA - RNA .Ta sama cząsteczka enzymu syntetyzuje łańcuch RNA od inicjacji aż do terminacji .Terminacja zachodzi w ściśle określonym miejscu DNA ,zwanym terminatorem ,gdzie kompleks RNA - DNA - RNA ulega dysocjacji .

Podobne prace

Do góry