Ocena brak

Czym jest terapia grupowa?

Autor /Egida Dodano /31.01.2012

W większości przypadków w grupie znajduje się lider, który pomaga każdemu członkowi grupy w wyrażeniu uczuć. Grupa może spotykać się w różnych okolicznościach, a w trakcie wspólne­go rozwiązywania problemów jej członkowie nabierają do siebie zaufania. Zwykle w tym celu organizuje się obozy terenowe, intensywne sesje weekendowe i wiele innych rodzajów spotkań.
W terapii rodzinnej terapeuta współpracuje z pacjentem zdradzającym objawy niedostosowa­nia do życia w rodzinie oraz z innymi członkami rodziny. Często zdarza się, że pacjentem jest dziec­ko. Wtedy terapeuta powinien zneutralizować ten­dencje do wzmacniania negatywnego zachowania, jakie przejawiają członkowie rodziny. Podczas sesji grupowej można obserwować, jak reaguje rodzi­na jako całość i pomóc w pozytywnej zmianie za­chowań, tak by stosunki między dzieckiem a pozo­stałymi członkami rodziny mogły ulec poprawie.


Terapia grupowa pomaga pacjentowi zdać sobie sprawę, z jakich jego zachowań wynikają proble­my i poradzić sobie z nimi. Członkowie grupy mo­gą nie znać się nawzajem na początku terapii, ale każda osoba zachęca innych do odkrycia podstawo­wych, tkwiących w nich konfliktów. Często człon­kowie grupy mają wspólne cele, na przykład poko­nywanie nałogów.
W trakcie terapii dochodzi do różnych interak­cji i grupa odkrywa trzy główne typy rozumienia: każdy członek grupy uczy się obserwować oso­bowości innych; zaczyna przekazywać innym in­formacje na temat ważnych i trudnych związków, w których pozostawał; członkowie mogą wreszcie nauczyć się interpretowania swojego własnego defensywnego zachowania i skutecznego modyfi­kowania go podczas interakcji w innych grupach społecznych.

Podobne prace

Do góry