Ocena brak

Czym jest samokontrola

Autor /ignacy Dodano /24.03.2011

Wykonawcy sami wykonują czynności sprawdzające zgodność z obowiązującymi normami, a także podejmują niezbędne czynności korygujące lub inicjują ich podjęcie przez inne podmioty organizacyjne (pracownicy sami przeprowadzają kontrolę bieżącą i końcową).

Wszystkie wymienione rodzaje kontroli są stosowane w zarządzaniu instytucjami. Zakres ich zastosowania zależy od:

  • cech charakterystycznych,

  • potencjalnych ograniczeń ich zastosowania,

  • konkretnych warunków funkcjonowania instytucji.

Nie zawsze wybór określonej formy kontroli jest możliwy. Jeśli jest należy uwzględnić kryteria:

  • potencjalne koszty określonego rodzaju kontroli,

  • wpływ na funkcjonowanie kontrolowanych odcinków działalności instytucji,

  • możliwość wystąpienia konfliktów z powodu zastosowania określonej formy kontroli,

  • wymagania dotyczące kwalifikacji personelu zarządzającego, wykonawczego i kontrolnego,

  • jakość niezbędnych zasobów rzeczowych, rzeczowych finansowych i informacyjnych.

Kontrola jest niezbędna dla sprawnego zarządzania. Wykonywanie kontroli musi spełniać pewne wymagania:

1. Za sprawność realizacji funkcji kontrolnej w największym stopniu odpowiadająkierownicy, w następnej kolejności podmioty wspomagające kierowników w wykonywaniuczynności kontrolnych, dopiero na końcu kontrolowani, czyli wykonawcy procesówtransformacji. Kierownictwo instytucji jest odpowiedzialne za wybór najwłaściwszychrodzajów kontroli w odniesieniu do poszczególnych procesów lub produktów,

2.Czynności wykonywane w ramach funkcji kontrolnej powinny być wykonywane w taki sposób, by nie powodowały zakłóceń w realizacji procesów podstawowych. Kontrola stwarzać warunki sprzyjające sprawnej realizacji procesów podstawowych, a nie przeszkadzać w ich wykonywaniu.

3.Wynikające z kontroli oceny wewnętrznych podmiotów organizacyjnych instytucji oraz ich personelu powinny być racjonalnie powiązane z systemem motywacyjnym!

4.System kontroli musi zapewniać równowagę stopnia poszanowania przyjętych w instytucji norm i zasad działania oraz niezbędnej innowacyjności działania. Wymagania czysto kontrolne nie mogą ograniczać śmiałości i inicjatywy kontrolowanych (np. kontrola nie powinna być zbyt drobiazgowa).

5.Należy unikać nadmiernej biurokratyzacji kontroli, polegającej na stosowaniu bardzo wysokiej formalizacji procedur. Nadmierna biurokratyzacja powoduje koncentracje uwagi na tym, by pozostawać w zgodzie z wymaganiami procedur kontrolnych ze szkodą dla wykonania istotnych zadań merytorycznych.

Podobne prace

Do góry