Ocena brak

Czym jest polityka imigracyjna?

Autor /Axi Dodano /31.01.2012

Niektóre kraje w pewnych okresach swej historii zachęcały do osiedlania się na ich terenie. Propo­nowały częściowy zwrot kosztów podróży, kupna lub budowy domu, przyciągały perspektywą lepiej płatnej pracy dla ludzi o pewnych potrzebnych w danej chwili kwalifikacjach. Działania takie podejmowała m.in. Australia, kiedy stało się jasne, że dalszy rozwój kraju jest niemożliwy przy tak niskiej gęstości zaludnienia. Również w tym przy­padku wielu imigrantów kierowało się przykładem swoich znajomych i krewnych.
Obecnie rządy większości państw podchodzą bardzo wybiórczo do potencjalnych imigrantów. By otrzymać status legalnego przybysza, należy spełnić cały szereg surowych kryteriów. Zazwyczaj chętnie przyjmuje się ludzi wykształconych i wy­kwalifikowanych - rzemieślników, naukowców, lekarzy i pielęgniarki. Oznacza to, że niektóre bied­ne państwa tracą najlepiej wykształconych i uzdol­nionych specjalistów, co określa się mianem dre­nażu mózgów. Ale ruch ludności rzadko jest jednokierunkowy. W latach 60., kiedy brytyjscy lekarze masowo opuszczali kraj przyciągani wyż­szymi zarobkami w Stanach Zjednoczonych, od­pływ ten równoważony był napływem lekarzy z Indii i Pakistanu, a pielęgniarek z Karaibów.

Po II wojnie światowej popularnym kierunkiem migracji mieszkańców południowej Europy były kraje Europy północno-zachodniej. Magnesem była oczywiście praca i wyższy poziom życia. I chociaż przybysze ci przyczynili się znacznie do wzrostu gospodarczego swoich nowych ojczyzn, spotyka­li się często z niechęcią i uprzedzeniami rdzennych mieszkańców. Wiązano z nimi pojawienie się lub zaostrzenie wielu problemów społecznych - braku mieszkań, obniżenia poziomu opieki zdrowotnej i edukacji, większego bezrobocia.
W ciągu ostatnich 30 lat pokaźny odsetek ludzi zmieniających miejsce zamieszkania stanowiła lud­ność wiejska przenosząca się do miast, a ostatnio mieszkańcy dzielnic centralnych szukający spo­koju i bezpieczeństwa w dzielnicach podmiejskich, czyli w tzw. suburbiach. W niektórych państwach rozwijających się migracja ze wsi do bardziej dyna­micznie rozwijających się ośrodków miejskich osiągnęła takie rozmiary, że wiele miast zwielo­krotniło liczbę swoich mieszkańców.

Podobne prace

Do góry