Ocena brak

Czym jest polityka?

Autor /Kacper Dodano /03.06.2011

Polityka – jest to pojęcie (podejście) wieloznaczne, definiowane jest różnie.

Polityka – jest świadomą i celową działalnością zmierzającą do zdobycia lub utrzymania władzy i jest realizowana przez grupę większą bądź mniejszą po to aby realizować jakiś problem własny.

Polityka – jest to działalność prowadzona przez jakąś zorganizowaną grupę ludzi. Zmierza się przez tą działalność do zdobycia władzy lub utrzymania władzy, zdobycia wpływu na władzę.

Władza – wszelka władza jednej grupy ludzi nad inną grupą ludzi na zasadzie przymusu zorganizowanego.

Musi istnieć podział w społeczeństwie na tych, którzy tę władzę sprawują i na tych, którzy się jej podporządkowują. Musi być zorganizowany przymus np. normy prawne, przez istnienie wojska, policji, przez środki.

Przez władzę państwową rozumiemy wykonywanie (realizowanie) władzy przez aparat państwa.

  1. ujęcie formalno-prawne – wg niego polityka to działalność aparatu państwowego i normy prawne regulujące tą działalność

  2. ujęcie behawiuralne – wg niego polityka określana jest w kategoriach władzy w różnych płaszczyznach życia społecznego

  3. ujęcie funkcjonalne – polityka rozumiana jest jako f-cja systemu społecznego

  4. ujęcie racjonalne – polityka jest podejmowaniem decyzji w procesie sprawowania władzy i gry o władzę

  5. ujęcie postbehawiuralne – wg niego polityka to rozwiązywanie problemów społecznych wynikających z deficytu dobrobytu

Polityka (policy) –jest to podejmowanie przez jednostkę czy też grupę ludzi decyzji, które dotyczą wyboru celów, sposobów, metod jakimi dysponuje polityka. Polityką są praktyczne działania polityczne podejmowane przez różne osoby podmioty.

Polityka (politics) –jest procesem jaki zachodzi w systemie społecznym. Proces ten polega na selekcjonowaniu, porządkowaniu celów tego systemu z różnych punktów widzenia.

Podobne prace

Do góry